Storlogens välgörenhet
Miljonbelopp till behövande

Svenska Storlogen I.O.O.F. är ledningsdelen av den svenska jurisdiktionen av Odd Fellow Orden. Där förvaltas ett antal fonder vars avkastning delas ut till olika välgörande ändamål. Utdelning är beroende av hur fondernas tillväxt sker, men generellt handlar det om årliga miljonbelopp.

Fonderna leds av ett antal storämbetsmän som fortlöpande behandlar en stor mängd ansökningar som kommer in från både organisationer och enskilda. Dessa systrar och bröder gör noggranna bedömningar av varje inkommen ansökan. I vissa fall beviljas de och i andra avslås de.

Kvartalsrapporter

Varje kvartal rapporterar Storlogens ansvariga hur fondmedlen disponerats och vilka ansökningar som har beviljats bidrag. I många fall handlar det om stöd till enskilda personer eller familjer och då kan inte rapporteringen göras helt tydlig - det handlar ju om personlig integritet. Men fonderna verkar helt enligt de bestämmelser som gäller för sådan verksamhet, så den interna redovisningen till Storlogens revisorer och kontrollerande myndigheter är alltid fullständig.

Alla kan hjälpas åt att hjälpa

Alla, även icke ordensmedlemmar, kan bidra till Odd Fellow Ordens välgörenhetsarbete.
Följande fonder är öppna för insättning:

Fonderna och deras respektive Bankgiro för insättning
Barnfonden                            373-8168
Humanitära fonden               378-7173
Barnhemmet Muang Mai     5926-6429
Interna fonden                        373-8267

Lämna gärna dina egna kommentarer på inbetalningsavin.
Vill du att vi kontaktar dig så ange även det på din inbetalning.

 

En fond är en samling av en rad olika värdepapper, ofta kallad för portfölj, som ägs av många människor tillsammans, vilka är andelsägare. Portföljen kan bestå av olika typer av aktie- eller räntebaserade värdepapper. En fondandelsägare är ägare till en del av fondens förmögenhet. Man överlåter ansvaret för hur pengarna placeras till fondförvaltaren. Denne i sin tur köper värdepapper för pengarna, och det är förvaltarens skicklighet som avgör hur bra avkastningen blir.

Källa: Wikipedia