Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Vår GDPR-policy
Odd Fellow Ordens policy om behandling av personuppgifter

Odd Fellow Orden behandlar personuppgifter med anledning av medlemskap i Orden i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, vanligtvis benämnd GDPR. Att vara medlem i Odd Fellow Orden innebär att systern eller brodern har ett medlemskap i en loge. Medlemmen kan även tillhöra ett läger eller Storlogen.

Storlogens medlemsregister omfattar alla medlemmar. Den loge eller det läger medlemmen tillhör ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som följer av medlemskapet. I första hand ska medlemmen vända sig till logen eller lägret för frågor som rör personuppgiftsbehandlingen.

Odd Fellow Orden behandlar de uppgifter som hämtas in från medlemmen i samband med invigning i Orden. Därefter registreras uppgifter om de grader, ämbeten och andra funktioner medlemmen får under medlemskapet. Grunduppgifterna omfattar namn, födelsedatum (ej personnummer), loge- och/eller lägertillhörighet, adress, e-postadress, telefonnummer, i förekommande fall uppgift om eventuellt yrke samt datum för inträde i Orden. Dessa uppgifter kompletteras och uppdateras av institutionens protokollsekreterare/protokollförare eller annan utsedd registeransvarig. Angående medlemskap i Storlogen och Grand Lodge of Europe, registreras dessa uppgifter på uppdrag av Odd Fellow Ordens storsekreterare.

En förutsättning för medlemskapet innebär att vissa personuppgifter måste behandlas, så kallad laglig grund. Utan några personuppgifter kan ingen vara medlem i Odd Fellow Orden. De uppgifter om medlemskap, uppdrag, erhållna hedersregalier eller -tecken som registreras behålls under hela tiden medlemskapet pågår. Om medlemskapet upphör sparas uppgifterna för historieskrivningen och vid utträde, om återinträde eventuellt söks. Vissa personuppgifter kan dock behandlas vid sidan av det digitala medlemsregistret.

Medlemmar kan kontrollera sina egna personuppgifter i medlemssystemet, genom personlig inloggning.

Odd Fellow Orden lämnar inte ut personuppgifter till annan än den som behöver uppgiften för distribuering av medlemstidning eller motsvarande.

Medlemmar har rätt att få information om personuppgiftsbehandlingen. En sådan information kan begäras från Storlogen eller den institution som registrerat uppgiften. Uppgiften kan även hämtas i medlemsregistret. Begäran om rättning, radering eller blockering kan göras hos Storlogen eller institutionen.

Den Svenska Odd Fellow Ordens personuppgiftsombud är broder Storsekreteraren som kan nås på b.ssekr@oddfellow.se
I övrigt hänvisas till Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se

Behandling av personuppgifter från enskilda, ej medlemmar, sker i förhållande till uppgiftens art. Ansökan om bidrag ur Odd Fellow Ordens stiftelser behandlas i särskild ordning.