Jubileumsgåva till medicinsk forskning
11,6 miljoner kronor till forskning om barn- och ungdomssjukdomar

I samband med Odd Fellow Ordens 200-årsjubileum genomfördes en insamling bland Sveriges nästan 38 000 medlemmar. Syftet var att lämna ekonomiska bidrag till forskning för barn med diabetes typ 1 samt till barn som har medfödd hjärt-kärlsjukdom.

Vår gåva blev 11,6 miljoner kronor

Med dessa ord inledde Storsire Björn Boström utdelningen av Odd Fellow Ordens Jubileumsgåva:
      "Så har vi då kommit till jubileets höjdpunkt, nämligen utdelandet av Jubileumsgåvan. Jag är oerhört stolt att kunna berätta att våra nästan 38 000 ordensmedlemmar i Sverige har insamlat inte mindre är 11,6 miljoner kronor till de två ändamål som beslutades vid storlogemötet 2016, nämligen till stöd för forskning för barndiabetes typ 1 samt till stöd för forskning för barn med medfödd hjärtkärlsjukdom. Båda områdena tilldelas lika delar av Jubileumsgåvan, dvs 5,8 miljoner kronor vardera" varpå gåvomottagarna presenterades:

Sex gåvomottagare inom området barndiabetes typ 1:

Helena Elding Larsson, professor i pediatrisk endokrinologi vid Lund Universitet, för stöd till banbrytande forskning med frågeställningen om oralt insulin givet till barn från 4-7 månaders ålder till 3 år, med hög genetisk risk, kan förhindra utveckling av betacellautoantikroppar och senare diabetes.

Gun Forsander, docent och överläkare vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomsjukhis, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg, för att studera om en kombination av det infektionsdämpande läkemedlet Azitromycin, inducerad betacells-vila och kostråd kan minska irritationen och belastningen av de insulinproducerande cellerna och därmed bromsa upp förloppet av typ 1 diabetes.

Lisa Juntti – Berggren, professor, kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska sjukhuset, för en preklinisk experimentell studie för att se om en sänkning av blodfettet APO lipoprotein C3 kan bromsa eller förhindra förstörelsen av beta-celler och därmed minska risken för att utveckla diabetes typ 1.

Kristina Lejon, professor i immunologi och Vice dekan vid Umeå Universitet, för preklinisk forskning för att bättre förstå autoantikroppars funktion och därmed få mer kunskap om varför diabetes typ 1 uppkommer.

Johnny Ludvigsson, senior professor, avdelningen för pediatrik och institutionen för experimentell medicin vid Linköpings universitet, för en klinisk studie där nydiagnostiserade barn- och ungdomar med typ 1 diabetes behandlas med en intralymfatisk autoantigen kombinerad med vitamin D och en tumor necros factor fört att försöka bevara kvarvarande insulinsekretion.

Barndiabetsfonden, som är en stiftelse helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och föreningar. Fonden delar ut bidrag till forskningsbidrag till forskargrupper över hela landet. Behovet av preklinisk forskning, epidemiologisk forskning, genetisk forskning och immunologisk forskning är nödvändig för att förebygga, bota eller lindra barndiabetes typ 1. Vår jubileumsgåva är ett bidrag till denna forskning. Barndiabetesfonden företräddes av dess ordförande Johnny Ludvigsson.

Fem gåvomottagare inom området barn med medfödd hjärtkärlsjukdom, habilitering, rehabilitering:

Torsten Malm, överläkare i barnhjärtkirurgi vid Skånes Universitetssjukhus, för att studera vad som orsakar de nedbrytande processerna vid implantat av hjärtklaff och kärl från mänskligt donerad vävnad och vad vi kan göra för att motverka dem för att därmed på sikt optimera långtidsöverlevnaden av implantatet.

Britt-Marie Ekman Joelsson, överläkare, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg, för ett projekt om riskfaktorer för posttransplantationssyndrom efter hjärttransplantation indelat i två studier, där det första steget är att identifiera riskfaktorer för uppkomst av lymfom efter hjärttransplantation hos barn, en vanlig följd av den nödvändiga immunosuppresiva postoperativa behandlingen.

Kalliopi Kazamia, ST-läkare, doktorand vid Barnhjärtcentrum, Karolinska Institutet, Stockholm, för en studie avsedd att utveckla kunskapen runt den genetiska bakgrunden av medfödda hjärtfel. Målet är att skapa förutsättningar för fördjupade genetiska studier hos familjer med upprepning av medfött hjärtfel.

Camilla Sandberg, specialistfysioterapeut, Hjärtcentrum, Universitetssjukhuset, Umeå, för att öka kunskapen om kroppssammansättning, D-vitaminstatus och muskelfunktion hos barn och ungdomar med enkammarcirkulation, viktiga komponenter för en fungerande cirkulation av blodet hos barn och ungdomar med enkammarhjärta.

Hjärtebarnsfonden, som stödjer nya och pågående forskningsprojekt som hjälper barn och unga med medfödda hjärtfel. Idag överlever nästan allabarn som föds med hjärtfel, men många måste lära sig leva med en bestående funktionsnedsättning. Ett stort forskningsområde är därför habilitering och rehabilitering av barn med medfött hjärtfel och det är till det området vår Jubileumsgåva skall användas. Hjärtebarnsfonden företräddes av dess generalsekreterare Peter Nordqvist.

Här finns mer information från forskningsmottagarnas organisationer:

Diabetesportalen
Hjärtebarnsfonden