Kraniofacial kirurgi
Alla föds inte precis lika andra...

Svenska Odd Fellow Orden har under många år satsat stora belopp på att hjälpa missbildade barn i fattiga länder till en ny framtid.

Genom insamling av medlemsgåvor har Orden kunnat möjliggöra för svenska specialister att åka till fattiga länder och där lära ut den moderna kirurgiska tekniken för att åtgärda missbildningar i ansikte och kranium, s k kraniofaciala missbildningar. Förutom att hjälpa missbildade barn, har huvudsyftet varit att kunna starta lokala team som sedan kunnat fortsätta verka självständigt.

Kraniofaciala missbildningar (missbildningar i ansikte och kranium) kan kan leda till talsvårigheter, bettproblem, mentala störningar, blindhet och även kraftigt avvikande utseende. Skallmissbildningar kan även ge efterblivenhet och blindhet.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset tidigt ute

Sedan urminnes tider har människor med läpp- eller gomspalt betraktats som avvikande och tvingats till sämre liv. Sedan mer än femtio år finns dock hjälp att få. Missbildningskirurgin startade i Sverige redan 1957 då Plastikkirurgiska kliniken bildades vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Dåvarande chefen, Bengt Johanson, utvecklade operationsmetoder som för den tiden var ledande och trendsättande. Redan från början utvecklades en metod med tidiga operationer, där patienterna kunde följas med foton, röntgenbilder och med gipsmodeller av ansikte och käkar. På så vis byggde man upp ett arkiv med patienter som behandlats i tidiga år och genom denna dokumentation kunde man sedan se hur den tidiga behandlingen påverkade utseende och funktion hos de vuxna individerna.

Stiftelse har underlättat finansieringen

Patienter med läpp-käk-gomspalter var den grupp som var mest aktuell, eftersom det är den vanligaste missbildningen. Andra vanliga missbildningar, såsom större spalter och tillväxtstörningar, kunde vid den tiden inte behandlas på ett tillfredsställande sätt. Nya och bättre behandlingsmetoder utformades dock för denna patientgrupp under 1960-talets senare del. En sådan klinisk utveckling har dock begränsade möjligheter inom sjukvårdens normala ramar. Genom att sprida information om verksamheten lyckades man dock få till stånd en stiftelse som kunde verka för finansiering av olika projekt, såsom datorisering av uppföljningssystem, bildhantering och en informations¬bank med bilder på olika sällsynta missbildningskombinationer för säkrare diagnos och behandling.

Odd Fellow Orden - viktig finansiär sedan 2004

En förutsättning för att Göteborg skulle kunna inta ställningen som ett av världens ledande centra för behandling av barn med ansiktsmissbildning, har varit ett generöst stöd från Odd Fellow Orden. Detta stöd har gjort det möjligt att anskaffa utrustning för den vetenskapliga utvärderingen av behandlingsresultaten. En särskild datorutrustning finns numera tillgänglig, där man genom att överföra data från datortomografiska undersökningar kan beräkna en tredimensionell modell av huvud och ansiktsskelett.

Odd Fellow Ordens stöd till stiftelsen Fonden för Kraniofacial kirurgi har också medfört att läkare i teamet, med kort varsel har kunnat åka på kongresser och möten för att presentera forskning och utveckling, samt hämtat hem nya ideer och resultat från andra centra i världen.

Kunskapsexport till andra världsdelar

De nya behandlingsmetoder som utvecklats i Göteborg är intressanta. Vid kliniken pågår därför en ständig utbildning av läkare från andra länder.. Många kommer från U-länder och Östeuropa och har genom ekonomiskt stöd kunnat vara vid Sahlgrenska Universitetssjukhusets Kraniofaciala enhet för att lära sig den nya kirurgin. Denna har sedan kunnat överföras, genom att läkare från Göteborgsteamet assisterat vid uppbyggnadsfasen i deras hemland.

För att stödja och utveckla verksamheten finns den fristående Kraniofaciala Föreningen med sin egen webplats där du kan läsa mer.

Skänk gärna ett bidrag till Kraniofacial kirurgi genom en gåva till organisationen Operation Smile Sverige
Via denna länk:  https://operationsmile.se/ge/gava/ kan du enkelt lämna din gåva.