Göinge
Historik

Någon gång under 1951 sammanträffade nio stycken, till Hässleholmsregionen inflyttade Odd Fellowbröder, för att dryfta möjligheterna att bilda en Odd Fellowloge i Hässleholm.

Några protokoll från de förberedande sammanträden går inte att finna. Av brev från Storlogen, daterat den 14 december 1951, framgår att det i skrivelse av den 20 november 1951 gjorts framställning om rätt att i Hässleholm bilda en förening av vår Orden, benämnd "Göinge". Framställningen hade bifallits och föreningen uppmanades att konstituera sig. Den 21 december 1951 avsänds till Storsekreteraren en skrivelse att Odd Fellowföreningen "Göinge" i Hässleholm haft konstituerande sammanträde den 20 december 1951.

Logen instituerades den 25 oktober 1952. Platsen var festsalen på Stadshotellet i Hässleholm. Institueringen förgicks av den bildade Odd Fellowföreningen "Göinge". Sedan institueringsritualen avverkats överlämnade Storsiren logens fribrev till stiftarna efter att dessa avgivit sina löften. Logen Nr 126 Göinge var nu instituerad. Så öppnades logen i 3:e logegraden, val genomfördes, stadgar antogs och sex nya bröder invaldes. 40 stycken inträdesansökningar behandlades. Ballotering till 2:a och 3:e logegraderna genomfördes för därtill berättigade. Därefter invigdes 38 nya bröder och sedan följde reception i de andra graderna och den nya logen hade 53 medlemmar.

Logens förste Övermästare blev Carl Lindberg.

Redan dagen efter väntade invigningen av hotellets festsal som Ordenssal.

Arbetet med att iordningställa och återställa salen vid sammanträdestillfällen var betungande. Redan vid Logens andra sammanträde den 28 november 1952 kom frågan om egen lokal upp för diskussion.

En första flytt

1958 beslöts att hyra i andra hand av Siriuslogen XIII Canopus i Hantverksföreningens hus på Järnvägsgatan 7 och ett hyresavtal med Nr XIII Canopus tecknades i oktober samma år. Lokalfrågan tycktes nu ha fått en bra lösning. Ordenssalen invigdes i december.

Röster höjdes för att återgå till Stadshotellet vid några tillfällen genom åren. Dessbättre sansade man sig , men det var faktorer som måltidsfrågorna, behov av bättre (varmare) utrymmen för omklädsel etc, som höll fastighetsfrågan levande. Logen hade dock kommit till insikt om att en egen fastighet skulle bli för kostsam.

En andra flytt

I november 1982 presenterades en plan för ett Ordenshus i Hässleholm. På andra logemötet 1983 tog planen fastare form. Nu skedde olika saker slag i slag och i april kom förslag om att bilda ett fastighetsbolag tillsammans med Frimurarnas brödraförening, Siriuslogen Nr XIII Canopus och Rebeckalogen Nr 11 Ingrid. Den 9 maj rapporterades att Fastighetsbolaget hade bildats. I september presenterades hur ägarbytet SJ-Hässleholms kommun skulle gå till och aktiekapitalet utanordnades. Byggnadsarbetet på blivande Göingehuset hade börjat. De nya lokalerna kunde invigas i december 1984. Göingehuset blev det stora lyftet för logens verksamhet med trevliga, ändamålsenliga lokaler för logesammanträden och samkväm, vilket är en viktig del för en framgångsrik Odd Fellow-loge.

Årsdagar

Logen 126 Göinge har varit noga med att fira logens årsdagar. Allt från enkla tal till högtidsloger och festmåltider. Formerna har således varierat högst påtagligt men syftet, att hedra vår loge samt sprida glans över vardagen, har alltid bestått. Sedan nu logen firat sitt 50-årsjubileum kan vi hoppas på en återgång till lite mera fest på årsdagarna i den mörka månaden oktober.

Utbyte

När det gäller vårt utbyte med våra danska bröder i logen nr 35 Concordia i Slagelse kan man spåra de första kontakterna redan vid vår loges instituering den 25 oktober 1952.

I logen nr 35 Concordias protokoll av den 22 oktober 1952 står det följande, fritt översatt:

Broder ExM Henrik Hansen meddelar att han och broder Wilhelm Ortmann med damer är inbjudna till Hässleholm för att övervara institueringen av den nya logen där. Med anledning av detta bad han om tillåtelse att på logens vägnar föreslå ett samkväm med den nya logen.

Broder ÖM menade att ExM Hansen kunde undersöka stämningen i Hässleholm för ett samarbete.

Logen nr 126 Göinges förste övermästare, Carl Lindberg, var den som knöt de första kontakterna med vår broderloge nr 35 Concordia i Slagelse. Denna första kontakt mellan bröderna från Slagelse och vår loge utföll gynnsamt för nu är det täta kontakter mellan logerna. Detta vänskapliga, intressanta och lärorika utbyte mellan våra loger, har varit till stor glädje för bröderna i logen nr 126 Göinge under alla år.