Luntertun
Information

Kom med i vår Loge. Vi arbetar med att hjälpa många i vårt närområde, bl a stödja barn, som på olika sätt har det svårt, speciellt i juletid. Känner du för sådan medmänsklighet och vill vara delaktig i ett stort nätverk över stora delar av världen, kommer du alla gånger att trivas i vår Orden och i vår loge och känna stor samhörighet. Kom med redan nu - Varför vänta? Välkommen!

MÖTESDAGAR

Odd Fellow logen nr 85 Luntertun träffas andra och fjärde onsdagen i månaden på Odd Fellow huset, Ängelholm

Under sommarmånaderna juni, juli och augusti träffas logen enligt följande:
- Juni:         andra onsdagen
- Juli:          sommaruppehåll och inga loger avhålles
- Augusti:  fjärde onsdagen

Klicka på: KALENDER för att ladda ner kalendern till din enhet!
Alternativt kopiera denna länk: http://calendar.google.com/calendar/ical/b85luntertun%40gmail.com/public/basic.ics

EN LOGEKVÄLL

En logekväll startar normalt klockan 19.00 med ett sammanträde som pågår i cirka en timme. Kvällar när gradgivning sker kan detta sammanträde pågå i cirka två timmar. Efter sammanträdet träffas logemedlemmarna i den så kallade klubben (Matsalen och Salongen). Där intages en gemensam måltid i matsalen under gemytligt småpratande. Efter måltiden förflyttar vi oss in i Salongen, där kaffe och ev kaka intages. I samband med logesammanträdet eller klubbmåltiden kan också förekomma föredrag eller uppträdanden av olika slag. Genom Odd Fellows sammansättning av medlemmar från vitt skilda yrkesgrupper kan vi ofta hitta dessa föredragshållare / underhållare i våra egna led!

Dessutom arrangerar logen olika fester och utflykter under året, då vi inbjuder våra damer och vänner. Det viktigaste för oss är dock kamratskapet och Odd Fellows humanitära program (se längre ner).

INTRESSERAD?

Vi hoppas att detta verkar lockande för dig som ännu inte är en ordensbroder. För som medlem i Odd Fellow är du en del av en fast sammansvetsad kedja, där du ger av din kunskap, din erfarenhet och din människokärlek, och du kan vara övertygad om att få minst lika mycket tillbaka.

Kontakta gärna
 

YTERLIGARE INFORMATION

Mer information om Odd Fellow generellt hittar du via Storlogen, överst till vänster, länken "Välkommen".

HUMANITÄR VERKSAMHET

Odd Fellow utövar mycken humanitär verksamhet, såväl internationellt som nationellt. Om detta kan man läsa på Storlogens hemsida. Lokalt inom varje Loges ort bedrivs även välgörenhet. Tex har B85 Luntertun skänkt en ponny till Hembygdsparken, tidigare har vi arrangerat Barnens Speciella Dag vart annat år. Dessutom har Logen, via Socialtjänsten i Ängelholm, delat ut pengar till behövande barn.

KOSTNADER

Månadsavgifterna kan variera något mellan logerna. I vår Loge är månadskostnaden sedan 2019-01-01, 80 SEK (Avgiften kan betalas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis, dvs 960 SEK/år). Utöver månadsavgiften betalas inför varje logegrad en gradavgift om 300 SEK/grad. Det finns fyra grader i logen. Dessa 1200 kr i gradavgifter är fördelade på flera år.

Varje logekväll avslutas med en gemensam måltid som var och en själv betalar. Denna måltid kostar 140-160 kr.

Minimiålder för medlemskap är 18 år.

STADGAR

för brödralogen nr 85 Luntertun I.O.O.F.

Dessa stadgar är antagna på logesammanträde 2016-09-14 samt 2016-09-28 och stadfästa av storsiren 2016-10-03.

§ 1
Denna loges namn är Brödralogen nr 85 Luntertun I.O.O.F. av Sverige. Logen har sitt säte i Ängelholm.

§ 2
Dessa stadgar utgör en komplettering till Allmän Lag och Arbetsordning för Loger ALL, som har tolkningsföreträde före stadgarna.

§ 3
Logen tecknas av dess Övermästare och Protokollsekreterare i förening.

§ 4
Logen sammanträder under tiden januari-maj och september-november 2:a och 4:e onsdagen i månaden, under december 2:a och 3:e onsdagen samt har sommarsammanträden 2:a onsdagen i juni och 4:e onsdagen i augusti.

§ 5
Ordinarie sammanträden kungörs i logens programblad och i övrigt på sätt logen beslutar.

§ 6
Logens månadsavgift utgår med belopp som logen beslutat. Beslut om månadsavgiften fattas i anslutning till antagande av nästa års budget.

§ 7
Beslut, om det belopp per faktura som SkM äger rätt att betala utan att det utanordnas i logen, fattas i anslutning till antagande av nästa års budget.

§ 8
Ersättare utses för samtliga ämbetsmän därest ALL ej stadgar annorlunda.

§ 9
Utöver ämbetsmän utnämns i logen följande befattningshavare för vilka ämbetsmannautskottet utfärdar instruktioner: Arkivarie, Redaktör och Webmaster, Registeransvarig och Kvalitetsgranskare.

§ 10
Ceremoniutskottet ska, utöver ÖM och CM, ha tre ledamöter.

§ 11
Instruktionsutskottet ska utöver ordföranden, som ska vara en av logens ExÖM, och storrepresentanten ha tre ledamöter.

§ 12
Tillväxt, Medlemsvård och Utvecklingsutskottet ska, utöver minst en av logens valämbetsmän, ha fyra ledamöter.

§ 13
Klubbutskottet ska utöver den utnämnde klubbmästaren, vilken ska vara utskottets ordförande, ha sex ledamöter. Klubbkassan ingår i logens allmänna kapital och ska redovisas i logen en gång i månaden

§ 14
Nomineringsutskottet ska, utöver ordföranden, som ska vara en av logens ExÖM, ha fyra ledamöter.

§ 15
Utöver i ALL föreskrivna utskott ska logen ha:
• Ett Ämbetsmannautskott, som under ledning av logens ÖM ska utgöras av logens valda ämbetsmän, tjänstgörande ExÖM och DN ordf.
PS ersättare kallas till dessa sammanträden som sekreterare vid möten i utskottet. Ämbetsmannautskottet ska vara beredningsorgan för de ärenden som inte hänskjutes till de särskilda utskotten. Utskottet ska sammanträda minst fyra ggr per år.
• Ett Välgörenhetsutskott bestående av en av logens ExÖM som ordförande och ytterligare sex ledamöter. Utskottets uppgifter regleras i instruktion som logen har fastställt.

§ 16
Logen ska vara representerad i det gemensamma ekonomiutskottet (GEU) enligt dess stadgar.

§ 17
Avlider logemedlem ska ÖM underrätta logens medlemmar och i förekommande fall lägret härom. Logemedlemmar ska även delges tid och plats för begravning.

§ 18
Utträder eller avlider logemedlem ska insignier, hederstecken, medlemspärm och särskilda handlingar återlämnas till logen.

§ 19
Vid adressförändring ska logemedlem meddela PS därom inom 14 dagar.

§ 20
Ändring av dessa stadgar kräver beslut vid två på varandra följande ordinarie sammanträden.

 

UPPDATERING
"Information" uppdaterades senast 170319/Are
Text och bild skyddas av Lagen om upphovsrätt. Öppnas på ny sida.

Synpunkter/Felaktigheter på sidan: maila Webbredaktör