Luntertun
Ordenshuset

Fastigheten har två adresser: - Rönnegatan 2A till själva Ordenshuset. - Storgatan 44 till de butikslokaler och lägenheter fastighetsbolaget hyr ut.

  • Bilder på Logens fastighet med ingång till Odd Fellow-lokalerna kan du se här!
  • Hitta hit: Se karta!
  • För att nyttja Festvåningen, kontakta Nilsson's!

VÅRT ORDENSHUS

är centralt beläget i Ängelholm. Fastigheten består av en huskropp mot Storgatan 44, som i bottenvåningen innehåller två affärslokaler. Dessa hyrs av butikerna Volym Hairdesign och Smarteyes. På andra och tredje våningen finns fyra relativt stora trerumslägenheter.

Moderna och rymliga lokaler för Logens ändamål finns i en huskropp i vinkel mot gatuhuset. Adressen hit är Rönnegatan 2A. Dessa lokaler innehåller kök, restaurang och sällskapslokaler i bottenvåningen och logelokaler och förrådsutrymmen på andra våningen.

VÅR RESTAURANG  - även för uthyrning

De fräscha lokalerna med sina tillhörande faciliteter utgör en utmärkt festvåning för både mindre och större arrangemang; den stora Matsalen med plats för upp mot 100 personer samt den mysiga Salongen som komplement och för mindre evenemang.

Restaurangen arrenderas av Nilsson's i Ängelholm som förser alla ordenssällskap i Ordenshuset med mat och dryck. Då ordenssällskapen inte nyttjar restaurangen kan Nilsson's hyra lokalerna för egna arrangemang. Medlemmar i Ordenssällskapen kan också nyttja lokalerna för privata tillställningar såsom fester, dop, födelsedagar, konfirmation, bröllop etc. Detta ske efter kontakt med krögaren Johnny Hagman. Mat och dryck ska då beställas från restaurangen.

Historik

FÖRSTA HUS

Logen nr 85 Luntertun instituerades den 18 juni 1921. Redan då hade Odd Fellowföreningen (eller klubb, som man då ofta kallade föregångaren till en ny loge) anskaffat en lokal genom att en klubbmedlem hyrt översta våningen i en byggnad vid Storgatan 7. Här invigdes logens första Ordenssal av dåvarande Storsire Wilhelm Laurentz den 19 juni 1921, alltså dagen efter logens instituering.

FÖRVÄRV

Redan vid logens första ordinarie sammanträde smiddes planer på att skaffa ett eget hus, och en kommitté tillsattes för att utreda lokalfrågan. Några förslag förkastades av olika skäl, och 1925 bildades Byggnads AB Luntertun med ett aktiekapital om 15.000 kronor. Snart nog fann bolaget ett lämpligt förvärvsobjekt i apotekare Möllers fastighet vid Storgatan 44, vars byggnader uppfördes i början av 1880-talet. Fastigheten var bebyggd med ett trevånings gatuhus med bostäder och elva resanderum. I gatuplanet fanns café och blomsterhandel. Med gatuhuset fanns ett sammanbyggt gårdshus i två våningar, som användes som magasin. Dessutom medföljde en tomt vid Östergatan. Bolaget köpte allt detta av apotekare Möllers sterbhus för 143.000 kronor med tillträde den 1 oktober 1925.

Det har då och då förts en diskussion om att Byggnads AB Luntertun borde byta namn, då bolaget inte är inom byggbranchen, utan snarare inom fastighetsförvaltning. Följdaktligen togs beslutet om namnbyte på bolagets årsstämma måndagen den 3 oktober 2011 och bolagets namn är numera Fastighets AB Luntertun.

FÖRSTA OMBYGGNAD

Ombyggnad och restaurering av lokalerna påbörjades genast. I flygelbyggnaden inreddes klubblokaler i två rum, som kunde slås samman till en större sal. Dessa rum stod i förbindelse med caféets kök, varifrån servering ordnades. På övre planet ordnades med Ordenssal, hall, förrum, musikläktare och recipiendrum. Efter sex månaders arbete kunde lokalerna invigas den 17 april 1926 av DDSS Fredrik Lindberg. Lönsamheten för fastigheten var emellertid inte den bästa, varför man 1930 beslöt bygga om huset mot Storgatan för att tillskapa ytterligare en butikslokal. Detta skedde 1931-1932 till en kostnad av 24.000 kronor. 1933 försåldes tomten utmed Östergatan för 23.000 kronor och servitut upprättades för infart till gårdsbyggnaden och Ordenslokalerna via Rönnegatan. Den 10 augusti 2015, på initiativ av logens dåvarande Övermästare PeO Nihlén, ändrades med hjälp av kommunen logens besöksadress till Rönnegatan 2A.

ORDENSSALEN RESTAURERAS
1940 kunde önskemålet att restaurera Ordenssalen förverkligas, vilket skedde med hjälp av arkitekt Lars Kolmodin i Lund. Den 11 september 1940 kunde Ordenssalen i dess nyrenoverade skick åter tas i bruk. Salen hade då fått en effektfull belysning och ett vackert stjärnvalv med en över ÖM-platsen placerad relief föreställande Carl XV:s bro. Denna bro återfinns f ö i logens sigill. 1945 anordnades ridåer och draperier att användas vid gradgivningar. Dessa textilier utfördes efter förslag av Lars Kolmodin.

KLUBBLOKALERNA

1952 förbättrades klubblokalerna i samband med att caféet upphörde, och dess kök fogades till logens lokaler. Denna ombyggnad, som kostade 12.000 kronor, resulterade också i ett pentry, kapprum, klubbrum och kontor. 1983 införskaffades nya möbler till matsal och klubblokal för 83.000 kronor. 1988 genomfördes en total om- och tillbyggnad av såväl gatu- som gårdshus för en kostnad av närmare 6 mkr. I gatuhusets andra och tredje våning iordningställdes då fyra stora bostadslägenheter, och i gatuplanet tre butikslokaler. Logens kök och matsal förnyades och en tillbyggnad av gårdshusets andra våning medförde att förråd och sammanträdesrum för logen kunde anordnas. Fjärrvärme installerades och en parkerings-plats anlades på gården. I samband med ombyggnaden arrenderade fastighetsbolaget ut restaurangverksamheten till en restauratör, som svarade för logernas måltider. 1995 byggdes butikslokalerna om på nytt vilket innebar att det blev två lokaler i stället för som tidigare tre. Ungefär samtidigt installerades en trapphiss till hallen i övre våningen i ordenslokalerna.

Fastigheten har under senare delen av 90-talet och in på 2000-talet givit ett mycket gott överskott. Samtidigt har både brödralogen och Rebeckalogen stadigt ökat sitt närvarotal vid logesammankomsterna. Detta väckte tankarna på att göra en om- och tillbyggnad av logens sällskapslokaler. Bolagets styrelse beslöt därför under 2007 att utlysa en arkitekttävling om en tillbyggnad på ca 100 kvm på gården i omedelbar anslutning till befintlig matsal. Samtidigt beslöts om en total ombyggnad av toaletter och kapprum i källaren. Denna ombyggnad resulterade i en total renovering av källarlokalerna och att sex nya toaletter inreddes i anslutning till kapprummet för en total kostnad på drygt 850.000 kr. Denna ombyggnad, som projekterades av Arkitekt o Ingenjörsbyrå Lennart Hansson AB och utfördes av Häggströms Bygg AB, var färdig lagom till höststarten 2008.

UTBYGGNAD 2009

I den tidigare nämnda arkitekttävlingen deltog tre lokala arkitektföretag, Arkitekt o Ingenjörsbyrå Lennart Hansson AB, Möller Arkitekter AB och Karin Petterssons Arkitektbyrå AB. När de olika förslagen presenterades var det en enig styrelse som antog det förslag som presenterats av arkitekt Pontus Möller.

Förslaget innebar en tillbyggnad med mjuka runda former på ytterväggarna och med takljus genom ett glasparti mellan den nya och den befintliga byggnaden. Hela den befintliga byggnaden skulle målas i en mustigt röd färg medan den nya byggnaden skulle vara vit. Byggnadens tak skulle bestå av ett Sedumtak som ytbeläggning. I byggnadens övre ända fanns inritat ett förråd för förvaring av bord och stolar, allt enligt vår kravspecifikation. Längs den ena långa runda väggen hade arkitekten tänkt sig en väggfast soffa och i övrigt skulle tillbyggnaden möbleras med "sitt-ner-möbler".

För att vi skulle få en uppfattning om produktionskostnaden för hela tillbyggnaden tog vi kontakt med PEAB, som med arkitektens handlingar som grund i april 2008 lämnade oss en offert på en totalentreprenad som slutade på 4,2 mkr.

Bolagets styrelse gjorde då bedömningen att det fanns skäl att invänta en kommande konjunkturnedgång i byggbranschen och därför skjuta bygget ett år framåt i tiden. Under tiden gjordes med konsulters hjälp en total projektering av hela projektet och ett detaljerat förfrågningsunderlag togs fram för att få jämförbara anbud.

KÖKET

Samtidigt med detta arbete påbörjades en projektering av en total ombyggnad av köket, vilket ej längre var godkänt för tillagning av mat. Målsättningen här var att få ett modernt kök, utrustat med en maskinell utrustning, som möjliggör matlagning i full skala. Eftersom ombyggnad av köket skulle innebära ny ventilation projekterades även för en förbättring av ventilationen i Ordenssalen.

Projekteringsarbetet var klart i början av februari 2009 och anbudsförfrågan sändes ut till drygt 10 företag i Nordvästra Skåne. Anbuden skulle vara inne den 17 mars och separata pris skulle lämnas bl. a. på kök och ventilation i Ordenssal. När anbudstiden gått ut kunde vi konstatera att sex företag lämnat anbud. Skillnaden mellan lägsta och högsta anbud uppgick till ca 1,3 mkr.

ENTREPRENÖR

Bolagets styrelse beslöt antaga BAB Byggtjänst AB i Åstorp som entreprenör och byggnadsarbetena startade måndagen den 1 juni 2009 och den första etappen som innebar ombyggnad av köket och entrehallen inklusive ny handikapptoalett var färdig helt enligt tidsplanen den 1 september 2009. Slutbesiktning av hela projektet ägde rum den 6 november och vi kunde hålla öppet hus för våra egna medlemmar och våra hyresgäster lördagen den 7 november, då också alla möbler i tillbyggnaden var på plats.

Alla besökare kunde konstatera att vi fått en mycket fin tillbyggnad som i kombination med ny entréhall, renoverad matsal, ny fin utemiljö på gården och ett helt nytt fräscht kök skall kunna glädja alla nyttjare av våra lokaler framöver. Vi är också mycket nöjda med det sätt på vilket våra entreprenörer har utfört sitt arbete. Allt har gått enligt planerna och utan några förseningar. Besiktningsmännen kunde också konstatera att arbetet var utfört på ett fackmannamässigt sätt och utan några större anmärkningar.

Vi kan också så här i efterhand konstatera att vi fattade ett korrekt beslut när vi beslöt att skjuta på byggstarten ett år. Den totala investeringskostnaden för såväl byggnation, renovering av befintliga lokaler, ny ventilation och nytt kök samt alla köksmaskiner och alla nya möbler är drygt 1 mkr lägre än om vi genomfört byggnationen ett år tidigare. Vi har också hållit oss inom ramarna för den investeringskalkyl som vi upprättade före byggstart trots att det ofta uppstår oväntade tilläggskostnader när man river i gamla byggnader. Den totala kostnaden inkl. köksmaskiner och möbler uppgick till knapps 5,2 mkr.

Fasadförbättring

Den gamla ytterväggen, alltså den som nu är mellanvägg mellan matsal och salong, målades 2009 i en rödaktig ton. Tyvärr visade det sig att denna färg på utsidan mattades av solljuset. Då denna röda kulör inte kunde garanteras framöver, målades huset om i september 2013 till en beige ton. Ett resultat som både Loge och kommun är nöjda med.

----------
Text:
Broder Kent Udén
Broder PeO Nihlén

 

ARTIKLAR
080329 HD/NST:  Odd Fellow bygger ut festvåning
091112 HD/NST:  Odd Fellow gläds åt större lokaler

 

UPPDATERING
"Ordenshuset" uppdaterades senast 201011 19.00 /PeO
Text och bild skyddas av Lagen om upphovsrätt. Öppnas på ny sida.
Synpunkter/Felaktigheter på sidan: maila Webbredaktör