Tyrgils Knutsson
Historik

Logen nr 70 Tyrgils Knutsson Under "Bilder" nedan kan Du se vårt släktträd, och om du loggar in finns ytterligare information om släktskapen mellan loger under DOKUMENT/Historia.

Den 25 oktober 1918 samlades ett antal Odd Fellowbröder på Hotell Kung Carl i Mariestad och
instituerade där Odd Fellowklubben Vänern. Målet för klubben var att snarast bilda en egen loge och redan den 12 april 1919 var man redo att instituera Logen nr 70 Tyrgils Knutsson vid en högtidlighet på Stadshotellet.
Vid bildandet hade logen 95 medlemmar och till den förste övermästaren valdes Johan Lundgren. Samtliga bröder som inte tidigare var Odd Fellowbröder, erhöll denna dag samtliga logegrader. De bröder som tidigare var Odd Fellows var medlemmar i vår moderloge nr 58 Vestergyllen i Skövde. Odd Felloworden var redan vid denna tid ett betydande Ordenssällskap och hade den 31.3 1919 10.031 medlemmar.

Vem var Tyrgils Knutsson? På sin dödsbädd i december 1290 utnämnde Magnus Ladulås Tyrgils (eller Torgils) Knutsson till riksmarsk och högste styresman över riket intill den dag då Magnus äldste son Birger blev myndig. Tyrgils drev en expansiv utrikespolitik och grundade bl.a. Viborgs fäste. Inrikespolitiskt ville han minska kyrkans inflytande och i stället gynna statsmaktens och aristokratins inflytande. Tyrgils Knutsson hade sitt huvudsäte på Aranäs Borg vid Vänerns strand söder om Mariestad.

Kvar finns i dag en ruin, som grävdes ut och restaurerades 1916-1923 och med början 1988 gjordes ytterligare undersökningar. Tyrgils Knutsson, som under en period var landets högste styres man, fick en våldsam död. Kung Birger, som oftast var i fejd med sina bröder, beslöt sig för att tillsammans med bröderna göra sig av med Tyrgils Knutsson. Han fängslades år 1305 och fördes till Stockholm, där han avrättades i februari 1306.