Vestmannia
Historik

På initiativ av förvaltaren vid Skultuna Bruk, Johan Lundin, bildades den 12 november 1893 en Odd Fellow klubb i Västerås. Vid denna tidpunkt hade den Svenska Storlogen ännu inte bildats, varför klubben den 26 maj 1894 tillskrev The Sovereign Grand Lodge i USA och anhöll om tillstånd att i Västerås bilda en Odd Fellow loge. Klubben höll sina sammanträden i Stadshuset (nuvarande Konstmuseet). Det begärda tillståndet beviljades och den 27 oktober instituerades Logen No 7 Vestmannia. Installator var ExÖM Wilhelm Laurenz från Logen No 4 John Ericsson i Stockholm.

Ordenslokaler
Under mellantiden hade klubben av N G Bergström på Köpmangatan 14 hyrt en bostadslägenhet som blev logens första ordenslokal.

Under Johan Lundins framsynta och energiska ledning växte medlemsantalet snabbt och efter två år blev den hyrda lägenheten för trång. Logen flyttade till nya lokaler på Westerlånggatan 6 (nuvarande Västra Kyrkogatan), för att några år senare flytta till ännu större lokaler på Smedjegatan 12.

År 1909 hade antalet medlemmar vuxit till över 100 och det var dags för ännu ett lokalbyte. Denna gång till ett planerat nybygge på Vasagatan 26. Här fick logen för första gången, redan innan huset var byggt, vara med och bestämma lokalernas utformning. Som rådgivare anlitades arkitekt Erik Hahr. Här blev man kvar i 30 år.

Redan år 1906 hade tankarna på ett eget Ordenshus dykt upp, men bristande ekonomi hade förhindrat dess fullföljande. Under senare hälften av 1930-talet hade logen vuxit till närmare 300 medlemmar och ekonomin blivit stark nog för att realisera den gamla drömmen.

Den 2 mars 1937 beslöt logen att inköpa tomten Källgatan 13 för 65 000 kr, och 1939 började grundgrävningen för vårt nuvarande Odd Fellow hus. Huset är ritat av Västerås mest kände stadsarkitekt, Erik Hahr.

Den 19 september 1939 hölls sista sammanträdet i lokalerna på Vasagatan och den 9 januari 1940 det första i de nya lokalerna på Källgatan. Ordenslokalerna invigdes av Storsiren Ernst Höijer den 24 februari, samtidigt som dotterlogen No 110 Johannes Rudbeckius instituerades.

Medlemsutveckling
Som tidigare nämnts var medlemsutvecklingen god under den redovisade perioden. Vestmannia har blivit moderloge till fem dotterloger och trots ett icke oväsentligt medlemstapp i samband med dessas bildande, har utvecklingen hela tiden varit positiv. Denna utveckling fortsatte fram till mitten av 1950-talet, då medlemstalet kulminerade vid ca 380 medlemmar. Därefter följde en lång nedgångsperiod fram till slutet av 1980-talet, då nedgången planade ut vid ca 240 medlemmar. Sedan dess har medlemstalet varit tämligen konstant. Per den 31 december 2013 hade logen strax under 200 medlemmar.

Humanitär verksamhet
Alla protokoll finns bevarade, från bildandet 1894 fram till idag. Ur dessa kan utläsas att logens humanitära insatser varit betydande, från första verksamhetsåret fram till idag. Första året insamlades 75 kr, som överlämnades till fattigvården för utdelning till behövande och under 2010 utdelades nästan 70 000 kr till diverse välgörande ändamål.

Redan år 1900 beslöts att bilda en intern välgörenhetsfond i Johan Lundins namn. Fondens ändamål var att "till behövande bröder och änkor lämna husrum och vedbrand eller bidrag härtill". Protokollen berättar hur fondens medel år efter år använts till angivet ändamål. De sista noteringarna är från 1935. Det var i första hand änkor som fick hjälp.

Idag utövas logens humanitära verksamhet genom följande stiftelser och fonder: Insamlingsstiftelsen Den Barmhärtige Samariten, Inez och Georg Johanssons donationsfond samt Insamlingsstiftelsen Logen Nr 7 Vestmannias Gåvofond

De tre fondernas gemensamma kapital uppgick per 31 december 2010 till 1 600 000 kr. Avkastningen används i huvudsak till extern hjälpverksamhet och till en mindre del till intern stödverksamhet.

Logen har alltid varit mån om egna och andras barn. I den andan anordnades en julfest för brödernas barn år 1911, en fest som sedan dess blivit tradition och hållits alla år, utom 1918 då den inställdes pga den grasserande spanska sjukan och år 1940 då den inställdes pga finska vinterkriget. Numera hålls festen alltid på trettondagen gemensamt med övriga loger.

Damklubb
En damklubb bildades 1927 med syfte att "verka för logens trevnad och för välgörenhet". Den har alltsedan bildandet varit ett värdefullt stöd och komplement till logen och väl fyllt sitt syfte. Damklubben sammanträder en gång i månaden, i regel i Odd Fellowhusets klubblokal.

Moderloge och dotterloger
Logens grundare var inflyttad från Stockholm, där han var medlem i Logen Nr 4 John Ericsson. Ämbetsmän från denna loge medverkade också med råd och dåd vid bildandet och uppstarten av vår egen loge. Den betraktas därför som vår moderloge.

Johan Lundin, vår förste Övermästare, var angelägen om att sprida Odd Fellows tankar och verksamhet så mycket som möjligt. Han bidrog därför aktivt till att Odd Fellow spreds till närliggande orter där han hade affärskontakter och bedömde att intresse och underlag fanns för bildandet av nya loger.

Som tidigare nämnts har Vestmannia fem dotterloger, nämligen:
Örebro Nr 15 Carl XIV Johan Instituerad 1898
Eskilstuna Nr 16 Karl X Gustaf 1898
Köping Nr 57 Carl Wilhelm Scheele 1913
Norberg Nr 74 Bergslagen 1920
Västerås Nr 110 Johannes Rudbeckius 1940

Vänloger
Vestmannia har tre vänloger:
Helsingfors Nr 8 Fänrik Stål
Norrköping Nr 19 Louis de Geer
Ålesund Nr 7 Ragnvald Mörejarl

Samarbetet med Fänrik Stål inleddes hösten 1982, då ett fyrtiotal Vestmanniabröder med fruar besökte Helsingfors. Därefter har logerna under trevliga former träffats vart annat år, varannan gång i Västerås och Helsingfors.

Fänrik Stål har även Louis de Geer som vänloge, och för att minska ett kostsamt resande, i första hand för Fänrikarna, beslöts 1998 att alla tre logerna träffas gemensamt vart annat år. På så sätt blev vi vänloge även med Nr 19 Louis de Geer.