Christopher Polhem
Information

Här finner du: Information om logens Seniorklubb.

Seniorklubb

Seniorklubben skall verka för samhörighet och trevnad bland de pensionerade medlemmarna av vår loge.
Alla pensionerade bröder i 68 Cristopher Polhem är automatiskt också medlemmar i seniorklubben. Samtliga bröder i 68 Christopher Polhem är välkomna på våra arrangemang.  Vi har inga årsavgifter och ingen inträdesavgift. En mindre kollekt förekommer vid mötena.

Gör ett besök och upplev trivseln!

Hjärtligt välkomna
Styrelsen

Seniorklubbens program 

Kaffe första tisdagen i månaden kl 11.00 under februari till maj, samt oktober till december

Ordinarie möte tredje tisdagen varje månad under februari till maj, samt oktober till december.    

Kl 12.30 Program

Kl 13.30 lunch                                                                                                                                                                                      eller tvärt om      

Damerna är välkomna till oss på samtliga ordinarie möten

Seniorklubbens program, ordinarie möten våren 2022

15 mars samlas vi på restaurang Baccus Folkets Hus och äter lunch tillsammans för att därefter samlas i filmsal 2 för att lyssna på ett föredrag om bibliotekets alla möjligheter.

Kommande möten under våren 

12 april Vi återkommer med program

 

Stadgar för Seniorklubben i Logen nr 68 Christopher Polhem

§ 1      Klubbens ändamål
Klubbens ändamål är att verka för samhörighet och trevnad bland äldre Odd Fellow-bröder i Trollhättan

§ 2    Medlemskap
Berättigad att delta i Seniorklubbens sammankomster är varje pensionerad medlem av Odd Fellow logen nr 68 Christopher Polhem

§ 3     Klubbsammanträden
Ordinarie klubbsammanträden hålls en gång i månaden under tiden februari – maj samt oktober – december.
Vid klubbsammanträdet i februari hålls klubbens årsmöte.
Senast vid varje halvårs sista ordinarie sammanträde fastställs tid och plats för de ordinarie klubbsammanträdena under det kommande kalenderhalvåret.

§ 4     Styrelse
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem ordinarie ledamöter, av vilka en ska vara ordförande, samt två suppleanter.
Ordförande väljs vid klubbens årsmöte för en period av ett år.
Övriga fyra ordinarie ledamöter väljs för en period av två år och på ett sådant sätt att två ledamöter nyväljs årligen.
Suppleanterna väljs på ett år.
Styrelsen utser inom sig,  vice ordförande, sekreterare, kassör och programansvarig.

§ 5     Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och klubbens redovisning utses vid årsmötet en revisor och en suppleant för tiden intill nästa årsmöte.

§ 6     Årsmöte
Klubbens årsmöte hålls årligen vid ordinarie sammanträdet i februari.
Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1.  Val av ordförande för mötet
2.  Val av sekreterare för mötet
3.  Val av justeringsmän
4.  Styrelsens förvaltningsberättelse och redovisning
5.  Revisorernas berättelse
6.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7.  Val av ordförande i styrelsen för ett år
8.  Val av övriga styrelseledamöter
9.  Val av revisorer och suppleanter
10. Övriga ärenden

§ 7     Ändring av stadgar
Beslut om eventuell ändring av stadgarna fattas vid klubbens årsmöte, efter framställning till styrelsen senast femton dagar före årsmötet.

§ 8     Klubbens upplösning
Skulle klubben upplösas, skall samtliga tillgångar överlämnas till Odd Fellow logen nr 68 Christopher Polhems ekonomiutskott.