Gustaf Wasa
Historik

Så började det...

Den svenska Odd Fellow Ordens historia tar sin början 1884 i och med institueringen av logen nr 1 Scania i Malmö.

Tretton år senare, 1897, var tiden kommen att instituera den trettonde logen, som fick det stolta och förpliktigande namnet Gustaf Wasa. 
 
Varför Gustaf Wasa? 
Det finns inga dokument bevarade som rör namnvalet, men man kan lätt konstatera att namnet Gustaf Wasa låg i tiden år 1897. Året innan hade 400-årsminnet av Gustaf Wasas födelse firats med pompa och ståt i den nationalromantiska anda som då rådde.

Lördagen den 11 december 1897 
Denna dag instituerades logen Gustaf Wasa av storsiren Wilhelm Laurentz, biträdd av storsekreteraren Fredrik Geijer. Av logens protokoll nr 1 framgår att det första mötet öppnades av storsiren klockan 7 em. Det uppges inte hur länge mötet varade, men det bör ha blivit ganska långt, med tanke på hur mycket som avhandlades. Först överlämnades fribrevet till de elva stiftande bröderna och storsiren förklarade logen installerad. Ämbetsmän nominerades sedan och valdes för återstoden av ordinarie arbetstermin. Ballotering företogs därpå för nitton inträdessökande. Av de nitton hade arton infunnit sig. De invigdes nu och erhöll alla graderna. Härefter installerade storsiren "under övliga ceremonier" de förut valda ämbetsmännen. Storsiren tillönskade den nya logen en ljus och lycklig framtid och, som det står i protokollet, "närvarande representanter för logerna 4, 6, 8 och 10 samt lägret nr 3 Wasa framförde muntliga välgångsönskningar, hvarjämte från en mängd andra loger och läger samt enskilda bröder både inom och utom Sverige, ankomna telegram och bref upplästes." Slutligen redovisades aftonens inkomster, huvudsakligen inträdesavgifter, på sammanlagt 2 930 kronor, en ansenlig summa på den tiden. 
 
(Ur logens jubileumsskrift 1997)