Gunnar Wennerberg
Historik

Odd Fellow-Logen N:r 43 Gunnar Wennerberg Skara

VÅR LOGE
Den 22 januari 1910 bildades här i Skara den loge som gavs det förpliktande namnet Gunnar Wennerberg. Valet av logens namn, liksom komponerandet av logens sigill, med dess anknytning till vår domkyrka, blev uttryck för logens starka förankring i vår traditionsrika kulturstad.

Mycket talar för att det var just ur denna miljö och i domkyrkans hägn som dåvarande lektorn i Skara, Gunnar Wennerberg, hämtade inspiration till sin andliga produktion. Det var sannolikt här som Gunnar Wennerberg påbörjade tonsättandet av de 55 Davidspsalmerna och de tre oratorierna.

Vi finner en fin syntes av detta i logesigillets symbolik. Vi kan där se en bild av katedralen med sina höga portar, omgiven av logens namn, Gunnar Wennerberg och texten: ”Den oberoende Odd Fellow Orden av Sverige”. Skaralogen blev den 43:e som instituerades i vårt land, sedan Orden infördes i Sverige 1884, det vill säga för 129 år sedan!

”Vid den tiden då de gyllene länkarna - Vänskap, Kärlek, Sanning - strålade med väldig glans över Manhemiternas stad, kommo från Skarabeers land några vise män för att njuta av denna strålglans, och se: det blev stort jubel bland Manhemiterna, och de mottogs med hedersbetygelser och de invigde dem i den Orden de älskade så mycket och gjorde dem till Bröder. När allt detta var gjort,  levo Skarabeerna rikligen bespisade och beskänkta, varpå de glada foro hem igen med sina hjärtan uppfyllda av tacksamhet för att nu kunna i sitt eget land få sprida de gyllene länkarnas visdomsregler.”

Medlemstidning
Ja, så här mustigt skildrade Odd Fellow-klubben Gunnar Wennerberg i sitt provnummer av
medlemstidningen ”Glunten” hur det gick till när ”de vise män” från Skara 1908 invigdes i Odd Fellow-logen nr 39 Manhem i Göteborg. Dessa män var tandläkaren Emil Westermark,
apotekaren Erik Berggren, chauffören Ernst Björklund och doktorn K G Cedergren.
Den verklige initiativtagaren till Odd Fellow Ordens införande i Skara tycks dock ha varit
affärsföreståndaren C A Schüllerqvist - mångårig medlem av logen nr 21 Erik Gustaf
Geijer i Karlstad, som sedan han fl yttat till Skara, lyckats kring sin person samla några
intresserade medborgare, däribland de förut nämnda fyra herrarna.
Sedan dessa, som redan nämnts, blivit invigda i Göteborgslogen nr 39 Manhem, bildade
de fem bröderna efter vederbörligen erhållet tillstånd, den 23 januari 1909, Odd Fellowklubben
Gunnar Wennerberg, vars ändamål var att förbereda en logeinstituering.
Efter det att lämpliga lokaler för den tilltänkta ordenssalen hade anskaffats insände de
nämnda bröderna, med vilka broder Johan Håård - tillhörande logen nr 29 Fidelitas i
Arvika och broder Robert Grauers - tillhörande logen nr 37 Pontus Wikner i Uddevalla -
förenat sig, till Storsiren en anhållan om tillåtelse att bilda loge i Skara.