Caritas
Historik

LOGEN NR 34 CARITAS HISTORIK

Odd Felloworden startade i Amerika 1819 och är således mer än 180 år gammal.
Den första logen i Sverige - Logen nr 1 Scania - instituerades i Malmö 1884 och därefter följde. logen nr 2 Veritas i Trelleborg och ännu en loge nr 3 Amicitia i Malmö innan Stockholm 1892 fick sin första Odd Fellowloge.

Den 14 februari 1904 konstituerades Odd Fellow-klubben Caritas.
Under 14 möten i klubben förberedde sig bröderna för att i oktober kunna bilda egen Odd Fellow- loge.
De hade alla fått sin "fostran" till goda OF-bröder i logen nr 3 Amicitia i Malmö. Vi tillhör därmed den stora skara loger, som har logen nr 3 Amicitia som moderloge.

När det gäller något stort måste alltid någon ta initiativet, och en given ledare var grosshandlare Bror Berlin. Han invigdes i Amicitia-logen 1888 och han utsågs redan samma år till CM. Han var logens ÖM 1894 och lägrets huvudpatriark åren 1898-1905. Han valdes till Caritaslogens första ÖM.
Från klubben Caritas invigdes 1904 följande sex bröder i logen nr 3 Amicitia, innan logen Caritas instituerades:
v. Häradshöfding Emil Boman Tjensteman Sven P Berggren
Medicine licentiat Anshelm Thomasson Grosshandlare Casper Tamm
Ingeniör Henry Mueller Ingeniör Klas Hofving
Logens fribrev, som hänger på väggen i logelokalen upptar namnen på dessa sju bröder som stiftare.
Under tiden som klubb upptogs 22 medlemmar, varav 17 invigdes i OF- logen nr 34 Caritas, när denna instituerades den 28 oktober 1904 av storlogens alla åtta valda ämbetsmän under ledning av storsiren Wilhelm Laurentz.
Logen bestod därmed redan vid starten av 24 bröder. Under de första åren hade många bröder titeln Grosshandlare och Ingeniör.
När den 34:e logen instiftades, fanns det 3.129 OF-bröder i Sverige. Antalet har under åren ökat till över 29.000 bröder fördelat på över 170 loger - en i sanning imponerande utveckling.

Oktober 1904 blev en stor månad i våra minnen.
Vårt fina logehus invigdes torsdagen den 27 oktober.
Vår loge instituerades fredagen den 28 oktober
och logen nr 1 Scania firade dagen därpå den 29 oktober 1904 sitt 20-årsjubileum.
Namnet Caritas var synnerligen väl valt. Caritas uttolkas som kärlek, människokärlek, barmhärtighet, hängivenhet.
"Caritasbrödernas i Malmö stiftelse för behövande medlemmar och deras efter-levande", i dagligt tal kallad Stiftelsen har ett betydande belopp. Detta har varit möjligt genom att våra bröder med generösa gåvor, donationer och på många sätt samlat in pengar. Framsynta bröder har sedan förvaltat kapitalet så väl, att vi under alla år fått bra avkastning.
Logen har under alla år utövat hjälpverksamhet på många plan. Räknar vi om alla utbetalade bidrag under åren till 1999 års penningvärde, uppgår summan till drygt två miljoner kronor.
Humanitär hjälp är inte bara pengar utan också personligt engagemang när så erfordras, och bröderna har alltid följt våra budord och villigt ställt upp med hjälp även i praktiska frågor.
Under 1954 blev det tekniskt möjligt att lättare mångfaldiga enkla papper, och vår dåvarande ÖM br Bengt Ehrenberg sände då ut de allra första regelbundna cirkulären till bröderna. Dessa följdes sedan under många år av 6-9 blad per år. Sedan 1983 är häftet CaritasNytt en förnämlig informationskälla för bröderna.
Vi har under senare år fått många nya, unga bröder, och de är mycket flitiga besökare. Denna föryngring ser vi äldre som mycket glädjande. De unga tar ganska tidigt över posterna som ämbetsmän i logen och detta ger en ny fläkt åt logearbetet.
Dagens ÖM är logens 41:e. Att skifta ÖM vart annat år ökar intresset för logen och bidrar också till den större aktivitet bland bröderna.
Logens medlemsantal var störst under åren 1935-1975, och vi var då mer än 175 bröder varje år. Största medlemsantalet var 200 år 1958, men sedan 1975 har antalet sakta sjunkit och har länge varit 125-130.
Besöksfrekvensen har glädjande nog ökat betydligt sedan de tidigare åren med stort antal medlemmar. Intresset för logen har ökat och vi är numera alltid något tiotal fler bröder på våra logemöten än tidigare.
Liksom i våra danska vänloger har våra nyare bröder i Logen under ett par kvällar per år fått överta kvällens arrangemang vid måltiden. Vi tog också över namnet Unga Bröders Afton från våra vänloger.
Dessa kvällar har lättat upp underhållningen och i viss mån medfört ändrade måltidsvanor. De unga bröderna får tillfälle att känna sig för om de är villiga att ta på sig större ansvar vid kommande val av ämbetsmän, vilket underlättar valutskottets arbete.
Logen har tagit vara på alla tillfällen till festligheter vid jubileer och genomför årligen kyrkutfärder under våren och skaldjursfester i augusti/september. Vi har årligen möten gemensamt med våd danska vänloge nr 85 Furesøen i Bagsværd i norra Köpenhamn.
25 mars 2000.
Thure Schelin