Carl von Linné
Historik

I början av år 1899 kom den framstående ordensbrodern Anders Krook till Kalmar för att ta initiativ till bildandet av en Odd-Fellowklubb. Han lyckades intressera några personer och redogjorde i ett sakrikt och varmhjärtat föredrag för Odd-Fellowordens uppkomst, utveckling och syftemål och uppmanade efter föredragets slut de närvarande att bilda en Odd Fellow-klubb i Kalmar. I egenskap av Storbevakande inom Storlogen av Odd-Felloworden konstituerade Br. Krook den 28 februari 1899 en klubb, som fick namnet Unionen. Klubbarbetet bedrevs med stor energi och intagning av nya medlemmar skedde i rask takt. Tanken att övergå till loge mognade snart. Sedan 5 stycken av klubbens medlemmar, nämligen: Banktjänstemännen O. Elmer och Axel Brändström, Fabrikören A.Th. Sandbäck samt Köpmännen V. S. Johansson och John Carlson i logen nr 4 John Eriksson invigts och vunnit kompetens, beslöt man petionera om fribrev för en loge. Petionen undertecknades av ovanstående fem bröder, som sålunda äro vår loges stiftare.

Moderlogen är nr 4 John Eriksson i Stockholm. Den nya logens namn diskuterades ingående vid flera sammanträden. Då det i Kalmar fanns en godtemplarloge, som hette Unionen, ansågs detta namn ej lämpligt, då namnförväxling lätt kunde äga rum. En kommitte tillsattes för att utreda frågan. Bland annat namn, som föreslogs, var Drottning Margareta, Esaias Tegnér, Polstjärnan och Carl von Linné. Till slut enades man i kommittén om namnet Carl von Linne, och vid sammanträdet den 10 november 1899 blev detta namn av klubben godkänt. Vid sammanträdet den 17 november meddelades att Storsiren stadfäst klubbens beslut om logenamn.

Sedan storsiren beviljat ansökningen, kunde logen nr 20 Carl von Linné institueras den 2 december 1899 av Storsiren Wilh. Laurentz, Storbevakanden Br. Anders Krook, Storsekreteraren Br. Fredrik Geijer och Stormarskalken Br. Wilh. Malmgren. Vid logens första sammanträde invigdes 34 bröder, så att logen med stiftarna i spetsen kunde börja sin verksamhet med 39 medlemmar.

Logens första ämbetsmän voro:

  • ÖM Oscar Elmer
  • UM Karl Danielsson
  • PS Axel Brännström
  • FS John Carlson
  • SkM Per Hoflund

Logens medlemmar voro besjälade av nit och intresse för ordens syften och medlemsantalet steg snabbt.

Odd-Fellow logen Nr 20 Carl von Linné har vuxit sig stark genom åren och medlemsantalet var när det var som störst 309 medlemmar. Antalet bröder har efter det att en ny loge bildats i Kalmar 1996, Nr 167 Grimskär, minskat något på grund av övergång till den nya logen men ånyo ökar antalet medlemmar. Medlemsantalet i Logen nr 20 Carl von Linné är för närvarande 200.