Loge no 171 Infinitas
Historik

Upprinnelsen och förarbetet till bildandet av vår loge.

Året var 2001. I logen no 136 Winga Fyr var Ingemar Nordanstig ÖM, Stefan H Ericson PS och Knut Fredriksson Tjg ExÖM. En annan Winga Fyrbroder, då aktiv inom Storlogen, var Storkaplan Lennart Börjeson.

Vid telefonsamtal den 16 oktober 2001 mellan PS och Storkaplan föreslog den senare, att möjligheterna för bildandet av en ny brödraloge i Göteborg borde undersökas. PS tog kontakt med Tjg ExÖM och ÖM. En livlig diskussion dem emellan fördes om förutsättningarna för en logebildning, som inte skett sedan 1960 i Göteborg, då Winga Fyr bildades. Då togs kontakt med inflyttade Odd Fellows, men som alltjämt tillhörde loge utanför Göteborg. Borde det inte också nu finnas en mängd "hemlösa" Odd fellows i Göteborg?

Stefan H Ericson och Knut Fredriksson tog sig an arbetet att via Storlogens kansli spåra upp Odd Fellows, bosatta i Göteborg men tillhörande loge utanför distriktet.

Den 2 januari 2002 informeras dåvarande Storsiren Jan-Anders Tolf om att tanke väckts om ny logebildning i Göteborg. och den 9 januari sammanträffade Stefan H Ericson och Ingemar Nordanstig med Storsiren Lars Fryklund och meddelade honom om, att vissa funderingar finns att starta en Odd Fellow-förening. Den 15 januari får Lars Fryklund ytterligare informationer genom Knut Fredriksson. Den 4 februari 2002 informerade Storkaplan Lennart Börjeson DSS Martin Andersson samt Tj StRepr Roland Edvardsson och Winga Fyrs ExStRepr:er att han föreslagit Wingas Fyrs PS att en ny loge bildas i Göteborg.

Till intresserade nybildare sällade sig snabbt ExCM Hans Jannesson.

Lokal för föreningsmöten diskuterades i gruppen. Gathenhielmska huset, Skansen Lejonet, Hisinge-Hus, Bäckebols kyrksal var några av de alternativ som kom upp i sammanhanget. Längst kom vi med Gatenhielmska huset, med vars hyresgäst Vänskapsförbundet överläggningar genomfördes. Slutligen enades vi dock om de ekonomiska fördelarna med att kalla till ett första informationsmöte i ordenshuset vid Vasagatan.

Den 12 mars 2002 kallades till överläggning i vilken DSS deltog. Denne hade dessförinnan besiktigat Gatenhielmska huset och godkänt det för föreningssammankomster. DSS åtog sig att vidtala förvaltaren av Ordenshuset om fri möteslokal för föreningsmöten.

Stefan H Ericson och Knut Fredriksson anskaffade adresslistor från Storlogen på Odd Fellowmedlemmar med postnummer 40 - 45. Dessa listor genomgicks och motlästes mot medlemsmatriklarna från logerna i 6:e distriktet, som DSS hjälpt till att ta fram. Efter att ha gått igenom Storlogens lista med ca 800 namn, kunde i november 113 Odd Fellows utskiljas, som tänkbara medlemmar i en Odd Fellowförening.

Under hösten började vi ta personlig kontakt via telefon med dem, som vi kunnat spåra. Därjämte planerade vi för en informationsträff med dessa bröder. Detta möte utsattes till den 15 januari 2003. 54 personer hörsammade kallelsen och beslöt att bilda Odd Fellowförening.
Ett intensivt arbete påbörjades med organisation av föreningens verksamhet. Den 11 februari 2003 kallades till nytt möte för att välja interimsstyrelse, stadgekommitté, namnkommitté, budgetkommitté och valkommitté. 27 personer deltog i detta möte.

Den 26 augusti 2003 konstituerades Odd Fellowföreningen Infinitas av Storsire Jan-Anders Tolf. I Stora Ordenssalen hade 135 personer samlats vid det högtidliga tillfället. Representanter från 28 loger bevittnade händelsen.

14 månader senare - den 23 oktober 2004 - var målet nått, och en ny brödraloge i Göteborg kunde institueras.