Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Storsiren i Sverige
Cecilia Wikström Boman vald Storsire för Storlogeperioden 2024-2028

Cecilia Wikström Boman föddes den 19 maj 1964 och invigdes i Odd Fellow Orden år 1983. Hon är medlem i Rebeckalogen nr 114 Mareld i Strömstad och i Rebeckalägret nr 12 Vänerstrand. Hon bor i Strömstad, är gift med Göran (Odd Fellow broder) och har tre vuxna bonusbarn och två hundar.

Cecilia är IKT-pedagog/-samordnare vid administrativa kontoret inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Strömstad. Hon har arbetat som lärare vid högstadie- gymnasieskola 1987-2015 och undervisat främst i matematik och naturvetenskapliga ämnen samt i olika datorämnen.


Hon är stiftare av och första övermästare i logen R 114 Mareld under åren 2013-2015. Hon blev upptagen i Storlogen år 2016, då hon utsågs till distriksstorsire. Vid Storlogemötet 2020 valdes hon till Vice Storsire och är nu vald Storsire för storlogeperioden 2024-2028. Cecilia blev veteran år 2008 och erhöll Vishetens grad 2017.

 

 

Storsirens programförklaring:

Som jag ser det har vi fyra stora områden att arbeta med under denna storlogepriod.

Först har vi rekryteringsarbetet. Det gläder mig mycket att se att den nedåtgående trend som vi haft i vårt medlemsantal nu har börjat vända. De senaste fyra månaderna har vi haft en nettoökning på 171 bröder och 92 systrar – totalt 263 nya syskon. Men vi får inte slå oss till ro, utan fortsätta arbeta för att knyta fler syskon till Odd Fellow. Väl genomtänkt och genomförd rekrytering är en angelägenhet för oss alla. Storlogen kan och skall stötta logerna med strategier och konkreta tips, men det är i logerna arbetet måste utföras. Jag hoppas att vi kan se en fortsatt medlemsökning under inte bara detta år, utan under hela storlogeperioden. Vårt mål är, som alltid, att vid storlogeperiodens slut skall vi ha fler – gärna många fler! – medlemmar än vid ingången.

Sedan måste vi även fortsätta det ständigt pågående arbetet med att förankra vår värdegrund. Det främjar vår strävan att bli goda medmänniskor, goda syskon. Om vi alla försökte, med all vår makt, att bli en bättre medmänniska, att behandla andra som vi själva vill bli behandlade – då hade vi inga konflikter, inga sanktionsärenden… Då hade vi den varma gemenskap som gör att våra systrar och bröder längtar att gå till loge och läger, då hade vi goda förutsättningar att behålla våra medlemmar. Det fokus som har varit på fördjupning av våra grundvärderingar kommer därför att fortsätta under denna period - det är en förutsättning för Odd Fellow Ordens livskraft och framtid.

Ett tredje område, som är lika viktigt som fördjupningen för våra logers och lägers framtid är ordenskunskapen. Kunskap om hur ordensarbetet skall hanteras och utföras måste förmedlas främst till nya ämbetsmän, men även via dem till alla medlemmar. Vår historia, våra ceremonier och våra traditioner är betydelsefulla för nuet och för framtiden. Det har gjorts ett stort arbete med att ta fram nya utbildningar och även revidera våra befintliga - för utbildning ger kunskap som ger säkra och trygga ämbetsmän, vilket skapar lugn och värdighet.

Det fjärde området är Ordensvandringen i sju steg, som vi beslutade om igår. Mycket tid har lagts på att utreda denna fråga, och nu har vi tagit beslutet att låta lägret bli en naturlig fortsättning på logevandringen. Denna sjustegsvandring skall skapa en förståelse för helheten inom vår Orden och främja den personliga utvecklingen hos den enskilde systern och brodern. Men - beslutet att gå med i lägret förblir frivilligt, om än mycket önskvärt. För att få så många syskon som möjligt att ta steget till lägret, måste vi arbeta med formerna för och innehållet i våra lägermöten så att de verkligen upplevs både lockande och givande, och att de tillför något mer än vad våra logemöten ger  – och ger den önskade fortsatta utvecklingen av matriarkens och patriarkens karaktär. Jag avser att tillsätta en arbetsgrupp som skall arbeta med olika frågor kopplade till lägrens verksamhet, detta kommer jag att informera mer om vid ett senare tillfälle.