Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Storlogens kansli
Kansliet sköter Storlogens löpande verksamhet

Svenska Storlogens kansli ansvarar för det löpande arbetet i Odd Fellow Orden och de dagliga kontakter med aktörer som detta innebär. I detta ingår att stödja Storlogens ledning. Att ge stöd och service till Loger, Läger och Distrikt i vår Orden. Det ingår vidare att stödja utskott, arbetsgrupper och dess ordförande, samt ge förslag till nya arbetsgrupper, samt att i övrigt främja att Svenska Storlogens mål nås.

En självständig enhet under Svenska Storlogen.

Kansliet rapporterar till de båda storsekreterarna i sakfrågor, resultat och budget.

På kansliet arbetar:

Daniel Z Johansson
Ekonomi och support för Ordens redovisningssystem.
ekonomi@oddfellow.se

Susanne Schierbeck
Hantering av profilprodukter och regalier, samt medlemssupport.
ordenskanslist@oddfellow.se

Rolf Wikström
Distribution och produktion.
service@oddfellow.se

Ordenskansliets adress & kontaktuppgifter

Adress:                        Västra Trädgårdsgatan 11 A, 111 53 Stockholm
Telefon:                       08-534 804 30
E-postadress:             info@oddfellow.se
E-postbeställningar:   service@oddfellow.se

OBS! Vårt tidigare faxnummer leder numera inte till någon fax, utan är en del av kansliets ordinarie telefonväxel.

Besökstider

Måndag – torsdag   09.30-12.00, 13-16.00
Fredag                     09.30-1200, 13-14.00

Telefontider:

Måndag – torsdag   08.30-12.00, 13-16.30
Fredag                     08.30-12.00, 13-14.30

Många moderniseringar

Under storlogeperioden 2012-2016 förändrades mycket av det tidigare kansliarbetet. Nya rutiner som effektiviserade arbetet infördes. En åtgärd som frigjorde mycket tid för kansliets personal var lanseringen av vår e-butik för rationell hantering av beställningar, betalningar och leveranser.  
      Arbetet med moderniseringar och förbättringar pågår ständigt för det är en stor kundkrets som ska betjänas; nära 40 000 enskilda medlemmar, mer än 300 loger, läger och föreningar, 44 distrikt, 6 storlogeutskott samt storämbetsmännen i ordensledningen, så det är viktigt att rutiner och arbetssätt ständigt ses över och moderniseras för att anpassas till behoven. 


(Publicerat 2012-10-13 – uppdaterat 2020-05-12)

Kansli (lat. cancellaria, ty. kanzlei, fr. chancellerie, eng. chancery) blev under medeltiden det sammanfattande namnet på de tjänstemän, som skötte expeditionen hos kungar och furstar, emottog inkommande handlingar samt uppsatte och avfärdade utgående handlingar.
Namnet har uppenbarligen samma ursprung som kansler och betecknade väl först den lokal, där ifrågavarande tjänstemän arbetade, men sedan kollektivt dem själva som ämbetsmyndighet. Kansliet blev överallt ett viktigt organ för den uppväxande regeringsmakten, och de främsta kanslitjänstemännen var ofta nog furstens rådgivare på samma gång som hans organ för den formella expeditionen