Stångebro
Information

Brödralogen Nr 91 Stångebro bildades 1922 och har idag (aug 2013) 142 medlemmar.

 

Vi håller logesammanträde vare onsdagskväll i månadernas jämna veckor (med vissa inskränkningar under sommarmånaderna). I regel intar vi efteråt en måltid i bankettsalen. Menyn varierar i innehåll och antalet rätter. Vid många tillfällen har vi också levande musik, föredrag eller annan underhållning.

Kontakter

Med vår vänloge i Danmark, Loge 24 Reventlow i Nakskov, sker ömsesidiga besök vartannat år.

Utöver våra grannloger med hemvist i vårt gemensamma ordenshus har vi nära kontakt också med
• Loge 111 Vapensmeden i Jönköping
• Loge 60 Magnus Ladulås i Mjölby
• Loge 117 Gustaf V i Norrköping.

välgörenhet

Unga kris och röda korset

Logen delade ut 10000 kr vardera till Unga Kris och Röda Korsets Ungdomsförbud. Utdelande skedde i samband med logens 91 års firande 2014.

Unga KRIS
Logens gåva på 25.000 kr i samband med firandet av logens 90-åriga tillvaro 2012 tilldelades föreningen Unga Kris till stöd för deras viktiga arbete.

Linköpings Stadsmission
Linköpings Stadsmission bedriver en omfattande lokal hjälpverksamhet baserad på gåvor och donationer. Detta humanitära engagemang i sann Odd Fellow-anda vill vi gärna stödja.
Den vid jullogen 2011 inbringade lotteriavkastningen på Tiotusen kronor överlämnades formellt vid logemötet den 22 februari 2012. På bildes ses kaplan Staffan Jonsson, insamlingsansvarig, motta gåvochecken på 10 000 kr från övermästare Lars Gunnarsson.

Eleonora-gruppen
Eleonora-gruppen i Linköping arbetar med att ge stöd i olika former åt ungdomar i familjer med missbruksproblem. Det är ett mycket angeläget men svårt och tungt arbete att försöka ge dessa barn och ungdomar med så dåligt utgångsläge en möjlighet till en sund och normal tillvaro.
Vår loge har under flera år givit ekonomiskt bidrag till Eleonora-gruppen så att de under sommaren kunnat ordna en veckolång lägervistelse för ungdomar. Där ordnas aktiviteter i det fria och ungdomarna kan ostört prata med varandra om sina problem. Det finns också vuxna som är tillgängliga för att vara samtalspartner och ge stöd. Vår ExCM Per Lindblom har vid flera tillfällen fungerat som sådan.

Odd-Björn
Barn som blir sjuka och måste tas in på sjukhus upplever naturligt nog en stor undran och viss rädsla. Det är en främmande miljö, nya ansikten och det är ovisst vad som skall hända. Måste transporten till sjukhuset ske med ambulans blir dramatiken än mer påtaglig.
Vår loge skänker nallebjörnar (Odd-björn) som tröst till dessa barn. Vi har tidigare skänkt ett årsbehov till Räddningstjänsten som ombesörjer ambulans- transporterna i Linköping och nu skänker vi fortlöpande Odd-björn till avdelningen för barnmedicin på US. Nallarna går åt. De är välkomna.

Ett antal nallar har också överlämnats till Ronald McDonald Hus att utdelas till de svårt sjuka barn som tillbringar sin behandlingstid i detta famlijehem.

Barndiabetesfonden och Frälsningsarmén
Vår loge anordnar varje år en julhögtid. Vi brukar då få besök av Linköpings Lucia med tärnor och vi har ett lotteri med skänkta vinster. Överskottet från vår julhögtid skänks varje år dels till Barndiabetesfonden och dels till Frälsningsarméns öppna verksamhet.

Nödställda
Genom storslogen deltar vi även i riksomfattande insamlingar. Ett exempel är insamlingen till en sjöräddningskryssare.

bistånd

Gösta Milwards Minnesfond
Broder Gösta Milward avled i april 2001. Han hade testamenterat ett betydande belopp till Logen B91 Stångebro. Avkastningen på dessa medel skulle användas för att hjälpa behövande bröder.
Medel ur fonden används bl.a. till att bekosta transport av äldre bröder som har svårt att förflytta sig till Ordenshuset i samband med Äldre bröders afton och logemöten då veterantecken utdelas.

Våra äldre bröder
Vi värnar förstås också om våra bröder i vår loge. Varje år arrangeras "Äldre Bröders Afton" då logen erbjuder de äldre bröderna fri transport till Ordenshuset.

Änkorna efter våra avlidna bröder
Varje sensommar brukar änkorna efter våra avlidna bröder inbjudas till en endags-utflykt. Programmen varierar och utfärderna sker per bil till något eller några intressanta besöksmål. Både kaffepauser och lunch ingår. Dessa tillställningar brukar uppskattas mycket av såväl resenärer som logens bilförare.