Ansgarius
Ordenshuset

Vid tiden för förra sekelskiftet fanns det en frimurareförening i Växjö med namnet Nyckeln.
S:t Johanneslogen Kronoberg invigdes den 15 november 1908 i särskilt anpassade lokaler i ett hus som formellt ägdes av ett fastighetsaktiebolag och där aktieägarna var frimurarebröder

 

Femtio år - och dags för nästa steg

Efter nära femtio års verksamhet i det år 1908 färdigställda huset, hade fastighetsaktiebolagets styrelse sett både möjligheten men också den ekonomiska lämpligheten att utöka den kommersiella delen genom att bygga ytterligare ett hus i direkt anslutning till den befintliga. hörntomten i korsningen Kungsgatan – Norrgatan.
      Nästa steg i utvecklingen syns i en den 17 april 1968 inkommen begäran om att få göra så kallat murgenombrott mellan gammal och ny byggnad för att på så vis kunna gå mellan samkvämslokalerna i det gamla huset till matsalar i den inredningsbara vinden i det nya huset. Som alla noterat som vandrat till och från matsalen, finns det en viss höjdskillnad, vilket gör att man får vara uppmärksam på trappstegen. Det är den enda eftergiften som behövde göras för att kunna erbjuda ännu bättre lokaler för samvaron. År 2015 installerades fönsterkupor i matsalaen för att därigenom ge insläpp av dagsljus.

Lokaler för Odd Fellow

När frågan om bildande av en Odd Fellow loge i Växjö tog fastare former, togs frågan upp om ombyggnad av de lokaler som föreningen disponerade i Järnvägsrestaurangen. Detta projekt föll därför att ägaren, Järnvägsstyrelsen, var inte intresserad.

Ett nytt förslag till lokal togs fram till oktober 1924. Det bestod i en större lokal i Järnvägs-restaurangens nedre etage med angränsande smårum. DDSS Br C.W. Lokrantz inbjöds för att yttra sig om lokalens lämplighet. Yttrandet blev positivt och lokalfrågan underställdes Storsiren som i januari 1926 gav sitt godkännande av lokalen och en loge (101 Ansgarius) kunde bildas.

Lokalerna i Järnvägsrestaurangen var endast provisoriska och under 1927 tillsattes en kommitte´ för att undersöka möjligheten att anskaffa en lämpligare ordenslokal. Två förslag framkom, dels att logen skulle hyra in sig i Ordensförbundet Myran, dels att förhyra egna lokaler i den Maurska fastigheten Storgatan 22. Efter överläggningar beslutades att välja det sistnämnda alternativet. Den 27 mars 1928 förrättade Storsiren Br Bengt J:son Bergqvist invigning av de nya lokalerna och därmed hade Logen 101 Ansgarius fått sitt egentliga hem. 

Nya lokaler i sikte

Under senare delen av 40-talet aktualiserades på nytt lokalfrågan då logens ökande antal medlemmar gjorde trångboddheten alltmer märkbar. Vid ett sammanträde i december 1948 meddelades att Frimurarlogen ställt i utsikt ett förhyrande av lokaler i deras fastighet Kungsgatan 13. Redan vid det därpå följande sammanträdet beslutades att ett hyresavtal skulle tecknas med Frimurarlogen. Detta blev en början till ett mångårigt samarbete om lokalerna.

Med vemod lämnade man de gamla lokalerna. Eftersom den fasta inredningen inte kunde användas i den nya logesalen, kom den att övertagas av Siriusorden. De massiva ekstolarna med skinnsäten och utsirade symboler för ämbetsmännen togs med och används än i dag.

Första ordinarie sammanträdet i de nya lokalerna ägde rum den 7 oktober 1949. Vid det följande sammanträdet den 22 oktober 1949 skedde invigning av lokalerna i närvaro av bl.a. Storsiren Br Ernst Höjer, DDSS Br Einar Engström och Stormarskalken Br Henry Juhlin.

Frågan om egna lokaler diskuterades regelbundet mellan bröderna under åren. Intresset var stort vid sammanträdet den 2 september 1966 då Br Gustaf Holmström aktualiserade ett fastighetsköp. En kommitté tillsattes och avtal om köp av fastigheten Kungsgatan 23 träffades. Köpesumman uppgick till 276.000 kronor. 

Den 21 oktober 1966 bildades Fastighetsföreningen Bore och stadgar för föreningens verksamhet antogs. Bröderna uppmanades att teckna andelar à 100 kronor och redan i november månad hade andelar sålts för över 20.000 kronor. För finansieringen av fastigheten togs ett inteckningslån om 200.000 kronor samt beviljade logen Fastighetsföreningen ett lån på 50.000 kronor mot säkerhet i fastigheten. 13.000 kronor ställdes till förfogande av Klubbens fastighetsfond vilka medel tidigare till stor del erhållits från den upphörda damklubben.

De höga förväntningar som ställts grusades dock då man i början av 70-talet snart insåg att det ökande kostnadsläget i kombination med behov av omfattande om- och tillbyggnadsbehov förelåg för att göra fastigheten till ett fungerade logehus. Att riva och bygga nytt var ej möjligt på grund av rivningsförbud. Man beslöt att avyttra fastigheten vilket skedde under 1974. Försäljningssumman uppgick till 315.000 kronor.

Pågående diskussioner

Under åren som följt har flera olika alternativ till egna lokaler framkommit, men sedan kostnadskalkyler upprättats har inga alternativ befunnits ekonomiskt realiserbara. Genom bildandet av en Rebeckaloge (R70 Elin Wägner) och ytterligare en Brödraloge (B165 Wirdaland) i Växjö har behovet av egna lokaler gjort sig påmint allt oftare. Den nuvarande matsalen är allt som oftast i det närmaste fullsatt vilket även gäller för logesalen. Diskussioner förs regelbundet med andra ordensförbund i staden om alternativa lokaler och kanske någon gång i framtiden kan det bli aktuellt med flytt till nya ändamålsenliga lokaler ägda av Odd Fellow logerna själva eller i samägande med något eller några andra ordensförbund i Växjö.

Nuvarande lösning av lokalfrågan med förhyrda lokaler har fått till följd att de tre Odd Fellow logerna måste lägga sina möten i en följd för att förenkla ommöblering av logesalen. I dag har R70 Elin Wägner sina möten på tisdagar följt av B165 Wirdaland på onsdagar och slutligen B101 Ansgarius på torsdagar. Detta får till följd att mötesordningen inte alltid kan följa den som fastlagts i stadgarna för respektive loge utan dispens måste sökas för varje år. En annan olägenhet är att logesalens möbler och övrig inredning måste innan logemöten flyttas från förråd och sedan efter sista mötet flyttas tillbaka igen. Detta görs av ”packlag” från B165 Wirdaland som möblerar upp på tisdag morgon för Rebeckasystrarna och ”packlag” från B101 Ansgarius återställer på fredag morgon efter sitt möte. Detta arbete uppfattas av många som tungt, speciellt att bära de massiva ekstolarna som nämnts ovan. 

Fördelen med förhyrda lokaler är givetvis en lägre lokalkostnad för logerna samt att bekymmer med underhåll och skötsel av fastigheten försvinner. Vilket som är att föredra kan alltid diskuteras.

Fakta

Ort

Växjö

Byggnadsår

1908

Brukat av Odd Fellow sedan

1949