Ansgarius
Historik

Tankarna på en Odd Fellow-loge i Växjö daterar sig tillbaka till slutet av år 1922. Under början av 1900-talet hade ett stort antal loger instituerats i Sverige och förmodligen fanns i Växjö ett antal Odd Fellow bröder inflyttade från andra orter.

Samtal dessa bröder emellan torde med stor sannolikhet ha kretsat kring möjligheten att bilda en loge i Växjö. I ett brev daterat 3 januari 1923 hemställer man hos Storsiren Br Wilhelm Laurentz att få bilda en Odd Fellow-förening. Männen bakom detta brev var rådman David Bergendahl, civilingenjör Per Elmer, bankkamrer Julius Lundberg, fabrikör Rudolf Feuk, vagnbygg-mästare Gustaf Lindholm och köpman Justus Isaxon.

Den 19 januari 1923 svarar Storsiren och tillkännager sitt medgivande till att bilda en Odd Fellow-förening i Växjö, vilket föranledde ett sammankallande till sammanträde den 3 februari 1923. Från detta datum bör vi alltså räkna Odd Fellow-ordens etablering i Växjö. Sammanträdet utmynnade i bildandet av Odd Fellow-föreningen Ansgarius. Frågan vem som föreslog namnet Ansgarius är tyvärr höljt i dunkel. De efterforskningar som gjorts har inte lett till någon klarhet.

Föreningens arbete synes därefter ha legat nere till den 13 oktober 1923 då ett nytt samman-träde finns protokollfört. Då företogs nytt styrelseval. Under de följande vintermånaderna invaldes åtskilliga nya medlemmar i föreningen. Vid sammanträdet den 3 maj 1924 var bildandet av loge för första gången upptaget på arbetsordningen och en kommitté tillsattes med uppdrag att söka anskaffa en lämplig logelokal.

Vid sammanträdet den 3 december 1924 hade föreningen som gäst DDSS för Östra Distriktet Br. C.W. Lokrantz som kunde meddela att några hinder nu inte förelåg för övergång till loge.

Den 24 februari 1925 framlades förslag att som logelokal hyra ”en av Järnvägsrestaurangens större lokaler å nedre våningen med därtill angränsande smårum”.

I protokoll från den 22 januari 1926 nämns att Storsiren godkänt föreslagen lokal samt att föreningens tillgångar skulle täcka kostnaderna för föreningens ombildande till loge. Vid sammanträdet den 5 februari beslutades att ge ordföranden i uppdrag att ”ingå till Storsiren med begäran att nu få övergå till loge och med rätt att få antaga namnet Ansgarius 101”.

Odd Fellow-logen nr 101 Ansgarius instituerades den 15 maj 1926. Således 42 år efter vår Ordens införande i Sverige. Bland många namn från denna tid kan nämnas: David Isaksson, Robert von Kaemer, August Stierner vilka tillsammans med Ossian Ölander och Axel Bergwik skulle bilda den grupp som jämte David Bergendahl stå som stiftare av vår Loge.

Under åren som gått har logen stadigt utvecklats och medlemsantalet uppgår i dag till ca. 240 bröder. 1995 stod logen som moderloge till en andra brödraloge i Växjö, nr 165 Wirdaland. Regelbundna utbyten sker med andra loger i Sverige och Norden.