Patria
Historik

Brödralägret No 8 Patria
LÄGRET NR 8 PATRIA I.O.O.F
Köpmangatan 7, 702 10 ÖREBRO

HISTORIK
Instituering
Utdrag ur Svensk Odd Fellow-Tidning, Nr 10, oktober 1923, sid 2947.

Lägret N:o 8 Patria

Redan länge har det varit ett önskemål att i Örebro få till stånd ett Läger och detta önskemål fann stöd i ett uttalande av det för två år sedan samlade Storlägermötet.
Närmaste följden härav blev, att i början av innevarande år till Storlägret ingick en av 25 Lägermedlemmar undertecknad begäran att i Örebro få bilda en Lägerförening. Begäran bifölls och kort därefter konstituerades denna Lägerförening, som antog benämningen Hjälmaren, som senare förändrats till Patria. Sedan alla förberedelser vidtagits, var man i höst färdig att övergå till Läger och dagen fastställdes till den 22 September, då kl. 6 e.m. Storsiren (*), åtföljd av Storsekreteraren och full gradgivningsstab från moderlägret N:o 2 Wasa infann sig och instituerade Lägret N:o 8 Patria I.O.O.F. av Sverige med Brr. Bankkamrer Er. Andersson, Stadsfiskal Jonathan Ekelund, Köpman Ernst Danielsson, Disponent Sigge Eriksson, Ingenjör Fritiof Svensson, Kassör Rudolf Söderlindh, Disponent Johan Löfgren och Lärare K. Georg Stenqvist såsom stiftare. Genom brev upptogs 42 Lägermedlemmar och Lägret Wasas gradgivningsstab gav under ledning av H.P. Carl Bohlin på formfulländat sätt första graden till 60 recipienter, så att det nya lägret räknar 110 medlemmar.
H:P: Andersson tolkade Lägrets tacksamhet för alla vänliga lyckönskningar, varefter sammanträdet vid tiotiden avslutades.
Efteråt serverades supé i de trevna klubblokalerna, varvid H.P. Andersson till Storsiren, som skulle avresa påföljande morgon, uttalade Ordens stora tacksamhet för hans aldrig sviktande beredvillighet att ställa sin person, tid och förmåga till förfogande, då det gäller Ordens landvinningar samt råd i Ordensangelägenheter.
Påföljande dag erhöllo de därtill berättigade övriga grader och kl. 6 e.m. samlades man till gemensam middag i Klubbvåningen.
Storssekreteraren svarade med en skål för det nya Lägret. läggande detsamma på hjärtat, att lägermedlemmar böra utgöra en elitkår bland Odd Fellows.
Sedan vidtogo sång, musik och landsmål, tills vi skildes efter den angenäma och vi kunde tillägga förtroliga familjefesten.
Dagen därpå hade Örebrobröderna älskvärdheten bjuda på en angenäm biltur genom natursköna nejder till Nora, där lunch intogs.
(*) Wilhelm Laurentz (Storsire 1895 - 23/9 1924)

2002-02-24/Anders Hellström/PF