Järnbäraland
Historik

I det nyvordna samhället Vansbro, beläget i det forna Järnbäraland inom Dalarnes landamären, hissades Odd Fellow-Ordens vita fana med de tre röda länkarna för första gången den 14 mars 1925. Denna dag instituerades nämligen Logen N:o 98 Järnbäraland I.O.O.F. av Sverige.

Den 22 december 1923 sammankallade Stationsinspektorn Karl Lundahl tillhörande Loge N:o 76 Värmland, för Odd Fellow-saken intresserade personer i Vansbro för att dryfta frågan om bildandet av en Odd Fellow- förening. Sammanträdet resulterade i att de närvarande, uppgående till ett antal av 15 personer, enhälligt beslöt ingå till Storsiren för Svenska Storlogen med begäran att få bilda en dylik förening. Den 23 januari 1924 ingick från Storsiren det begärda tillståndet, beledsagat av varma välgångsönskningar för föreningens verksamhet. Samma dag kom föreningen till stånd. På dess konstituerade sammanträde antecknade sig 16 personer som medlemmar.

Till styrelse utsågs följande Bröder:

  • Karl Lundahl ordf.
  • Jonas Jonsson v. orf.
  • K.Alfr. Olsén PS
  • Knut Wickman SkM
  • Axel Wickbom FS

Så kunde Odd Fellow-arbetet ta sin början i den omfattning, som inrymmes i föreningsverksamheten. Allt eftersom verksamheten utökades, gjorde sig önskemålet att få bilda loge mera gällande. Vederbörlig hemställan om logebildning bifölls, och instituering fastställdes att äga rum den 14 mars 1925. Inom föreningen hade namnfrågan livligt dryftats. Två huvudförslag förelåg, upptagande namnen Curry Treffenberg och Järnbäraland. Närmast på grund av en utredning, verkställd av Professor Sven Tunberg, Stockholm, segrade det sistnämnda förslaget, vilket jämväl fastställdes av Svenska Storlogen.
När föreningen övergick till loge, kunde den tack vare medlemmarnas offervilja överlämna ett överskott av ej mindre än kr. 1,301:51.

Den 14 mars 1925 innfann sig Storsekreterare Br.Fred Geijer, Stormarskalken Br John Stötsberg och DDSS för mellersta Distriktet Br Wilhelm Malmgren för att förrätta instiueringen av den blivande logen.
Sedan Storsekreteraren till de åtta petionärerna;
Brr. Karl Lundahl 76 Värmland, Carl Johansson 81 Malmen, J.Jonsson 12 Helsiniga,Ernst W. Matsson 81 Malmen, K.Alf.Olsén 79 Mora, K.M.Törnberg 79 Mora, K.W.Törnkvist 31 Samuel Gustaf Hermelin och Knut A.Wickman 91 Malmen efter av dem avlagda löften överlämnat fribrevet, blev logen under högtidliga former instituerad att under namn av Loge N:o 98 Järnbäraland IOOF. av Sverige vara verksam för Odd Fellow-Ordens syften.

Vid verksamhetens början hade logen alltså glädjen att räkna 38 medlemmar. Till valämbetsmän i den nyvordna logen utsågs;
ÖM Br.Karl Lundal,UM. Br.J.Jonsson, PS Br.Olof Ohlin,SkM Br.Fritz Fehrm, FS K.Alfr.Olsén.
Till Storrepresentant valdes Karl Lundahl. Som sedermera satt som ÖM. 25år.