Gustaf II Adolf
Historik

Bildandet av Logen N:o 9 Gustaf II Adolf Logens historik är anrik och sträcker sig mer än 100 år bakåt i tiden till 1892, då logen N:o 4 John Ericsson bildas i Stockholm. Året därpå flyttar logens stiftare och förste ÖM Anders Krook till Göteborg för att bli ordens förste missionär i staden, vilket går att utläsa i ExÖM Hugo Brusewitz jubileumsskrift vid Gustaf II Adolf-logens 25-årsjubileum. Brusewitz förklarar vidare att vid ankomst till Göteborg lierar sig Krook med vännen och civilingenjören Anders Frykstrand och grosshandlaren Ragnvald Lignell, vilka under hösten 1894 bildar klubben Gustaf II Adolf, varvid embryot till vår nuvarande loge hade bildats.

Allteftersom klubben växer och dess värderingar och målsättningar ytterligare klargörs, dröjer det inte länge förrän den får sitt första erkännande av Orden, dock ej än som loge, i svensk Odd Fellowtidning i oktober 1894:

Ny Odd Fellow-klubb

På initiativ af Br ExÖM And. Krook bildades den 29 september i Göteborg en Odd Fellow-klubb under namn "Gustaf II Adolf"? ?Den nya klubben räknar redan 16 medlemmar och, enligt hvad det meddelats oss, väntar man snar och stor ytterligare anslutning till densamma, hvarför den tid ej torde vara synnerligen aflägsen, då vi få glädjen hälsa en Loge af vår Orden i rikets andra stad välkommen i brödrakretsen.

Så skedde också, och i januarinumret 1895 står det att läsa att fribrev för logen N:o 9 har ankommit från Amerika, med avsikten att inviga denna i Göteborg den 9:e mars, 1895. Slutligt invigningsdatum kom att bli den 25:e mars, då 45 klubbmedlemmar anslöt sig till Odd Fellowordens brödraskara under ledning av logens första ÖM Hugo Brusewitz.

Den beläste kan härigenom snart konstatera att logens historik sträcker sig till tiden innan den svenska Storlogen bildats, och det är därför värt att poängtera att logen bildats som direkt underordnad den Suveräna Storlogen i Amerika, vilket på ett tydligt sätt illustrerar viljestyrkan och entreprenörsandan hos våra pionjärer med tanke på de svårigheter detta då var förknippat med. Tack vare dessa pionjärer, har logen idag vuxit sig till en framstående samling bröder med 130 medlemmar i april 2000.

Stamträd

Under seklet som gått från det att vår loge bildades, har en mängd Bröder tillkommit, vilket har lett till naturliga avknoppningar i Göteborg och övriga Västsverige. Totalt kan idag så många som 31 loger räkna sig som avkomlingar till Loge N:o 9 Gustaf II Adolf, vilket på ytterligare sätt förstärker de redan så tjocka band som sammanfogar oss Bröder inom Odd Fellow-Orden. Bilden nedan illustrerar släktskapen mellan dessa.