Oscar I
Historik

"Loge öppnades i III:e graden under Storsirens ledning, varefter petittionärerna om fribrev, framfördes och Storsiren instituerade med dem efter avlagda löften Logen Nr 88 Oscar I, I.O.O.F av Sverige under den Svenska Storlogens domvärjo."

Ja så lyder de första styckena i protokollet från instituerandet av Logen, som noggrant och sirligt nedtecknats för hand. Ett protokoll som omfattar hela nio handskrivna sidor.

Egentligen började Odd Fellows verksamhet i Oskarshamn flera år tidigare. Någon gång under hösten 1919, samlades 7 Odd Fellowsbröder i Oskarshamn för att diskutera möjligheten att bilda en Odd Fellow-klubb. Man beslutade vid detta tillfälle att man så skulle göra och anhöll hos Storsiren om detta. I en skrivelse, daterad den 11 november 1919, och ställd till Lektorn och Riddaren John Asplund, bifölls framställning. Och redan på lördagen den 15 november 1919 sammanträdde bröderna på nytt för ett konstituerande sammanträde.

Man gick nu snabbt till verket och redan vid nästa sammanträde föredrogs 7 ansökningar om inträde.Den 20 december samma år ytterligare 7ansökningar. Den 8 januari 1921, efter mindre än 14 månaders verksamhet fanns det 30 medlemmar i Odd Felow-klubben Oscar I.

Lokalfrågan blev tidigt aktuell och redan 1921 bildades Fastighetsbolaget Oscar, i vilket medlemmarna fick teckna aktier. Men i början av 1922 erbjöds klubben att hyra lokaler i Smålandsbankens fastighet vid Nya Torget. Efter förhandlingar träffades en överenskommelse och föreningen var äntligen i besittning av egna lokaler, vilka kom att utnyttjas under 58 år, fram till 1980. Dessa lokaler var belägna i nuvarande Post Home Hotell.

Som nämndes i inledningen infann sig alltså Storsiren den 27 maj och Logen Nr 88 Oscar I instituerades med Logen Nr 20 Carl  von Linné som moderloge och på söndagen den 28 maj invigdes logelokalen högtidligt.

Vid årskiftet 1977-1978 kom lokalfrågan upp på nytt då poststyrelsen som då ägde fastigheten meddelada att fastigheten var till salu. Olika möjliga och omöjliga förslag diskuterades ända fram till i början på 1980 då Frimurarlogen Orion sammankallade alla ordens-sällskap i Oskarshamn för att utröna intresset för att flytta till Ordenshuset.

Den 5 maj 1980 beslutades att Odd Fellow skulle ingå i Logelokaler i Oskarshamn ek förening och tillsammans med Frimurarlogen Orion, Andreasföreningen, Tempelriddarna, Rebeckalogen och WB verka i Ordenshuset. Den 6 oktober 1980 invigdes Logens  lokaler efter ett intensivt ombyggnad- och flyttningarbete

Men så var det återigen dags att flytta. Den 11 april 2010 bildades olika projektgrupper för att börja arbetet med att hitta lämpliga lokaler. Vid detta datum var det många systrar och bröder som var och tittade på det första objektet av fyra eller till och med fem.

Av dessa var det slutligen Hantverksförenigens lokal på Slottsgatan, som kom ut till försäljning under våren 2011, som blev den som verkade bäst att gå vidare med.
Den styrgrupp som bildadades ett år tidigare lämnade omedelbart in en intresse- och avsiktsförklaring till Hantverksföreningen som senare beslutade om att de båda fastigheterna skulle bjudas ut till försäljning genom mäklare med målsättningen att fullfölja affären under hösten 2011 med avslut senast vid årsskiftet 2011-2012.

Men för att korta historien, så inledde hyresvärden den 17 september ombyggnaden av logevåningen, vilket innebar rivning av väggar och uppbyggnad av avväxlingar. Ett arbete som beräknades till 3 veckor.

Detta var väl optimistiskt men arbetet av hyresvärden, systrarna och bröderna var dock i stort sett klara på nyåret 2013.
Den första logen genomfördes av B88 den 8 januari 2013 och R36 dagen efter med dispans från St. Logen.

Invigningen av de nyrenoverade lokalerna i det nya Odd Fellowhuset skedde lördagen den 9 februari 2013.

Egen hemsida:    http://www.oscar1.se