Polstjärnan
Historik

Logen no 49 Polstjärnan IOOF 100 år 1911 - 2011

 

Gällivares ODD FELLOW klubb konstituerades 22 november 1909.

Efter en längre diskussion med många namnförslag enades man till sist om att döpa klubben till "POLSTJÄRNAN". Till ordförande i klubben valdes disponent F.F. Jansson.

Som första lokal hyrdes "Annexet" i Nya Hotellet och man beslöt att sammanträden skulle hållas helgfria tisdagar kl 19.30.

Den 8 augusti 1911 höll klubben sitt slutsammanträde vid vilket beslut togs att överlåta klubbens samtliga tillgångar till den blivande logen N:o 49 Polstjärnan under förutsättning att logen övertog klubbens skulder. Klubben hade då 38 medlemmar och dess kassabehållning var kr. 1 772,50.

Den 12 augusti 1911, en strålande och vacker sommardag, infann sig Storsiren Wilhelm Laurentz, åtföljd av bland andra Stormarskalken G.W Lokrantz, för att inviga härvarande Odd Fellow loge. 6 bröder upptogs genom avgångsbrev från andra loger samt 24 övriga medlemmar genom reception i samtliga fyra grader. Av dessa 24 var 16 från Gällivare/Malmberget, 7 från Kiruna samt 1 från Nederkalix.

Logens stiftare var bröderna: F.F. Jansson, Carl Gyllenswaan-Göthe, Per Johansson, J. Emil Björkman, David Isaksson, C.E. Uddenberg, F.O. Granberg, C.A. Olsson, Karl Lundgren, Erik Nordeman, Knut Jakobsson samt Carl Hannu.

Till Logens förste Övermästare valdes disponent F. F. Jansson. Övriga valda ämbetsmän var: UM: Carl Gyllenswaan-Göthe,
PS: J. Hultin, FS: Albin Wallgren, Skm: Per Johansson, K: Erik Nyström, BB: F.L. Bergström, CM: David Isaksson, YV: John Axe´n IV: Otto Silferbrand, ÖMs hm: Axel Plank, ÖMs vm: F.O. Granberg UMs hm: C.E. Uddenberg, UMs vm: J. Emil Björkman, CMs hm: Karl Lundgren, CMs vm: Oscar Bergström, Org: J Söderberg samt logeläkare: Axel Planck.

Ett hälsningstelegram hade skickats till H. Maj:t Konungen som skickade följande svar:

?Framför mitt hjärtliga tack för det vänliga hälsningstelegrammet från den nya Odd Fellow logen, för vars framtida
utveckling och nyttiga arbete jag uttalar mina varmaste välönskningar.
Gustaf ?

Från logen Nicolaus Bothniensis i Luleå överlämnades en inom glas och ram synnerligen vackert textad adress med följande tänkvärda ord:

IOOF VID INSTITUERING AV LOGEN N:o 49 POLSTJÄRNAN DEN 12 AUGUSTI 1911

Ensam orubblig bland alla de andra
tallösa stjärnor, som flytta och vandra,
Polstjärnan skimrar i mörknande natten.
Seglar´n därnere på villosam stråt
spejar mot stjärnan och griper om ratten,
? här har han ledning på färden hemåt.
Polstjärna nya, som tändes bland fjällen,
bliv även du till en ledning i kvällen,
Visa den trötte till brodersfamnen,
dit han så gärna till uppmuntran flyr,
stå som en fyrbåk vid skyddande hamnen,
Vänskapens, Kärlekens, Sanningens fyr.

LOGEN N:o 33 NICOLAUS BOTHNIENSIS,
GEORG ISAKSSON, ÖM
ADOLF GLAAS, PS

Vid ingången av år 1925 hade Logen 89 medlemmar, men under året skedde en större åderlåtning beträffande såväl Logens medlemstal som ekonomi då ej mindre än 13 bröder från Kiruna medelst avgångsbrev övergick till därstädes nybildade logen Nr. 99 Kirunavaara, vilken sålunda är att betrakta som vår dotterloge. Vår moderloge är Logen 31 Samuel Gustaf Hermelin i Boden.

Den 31 maj 1910 hyrde Klubben lokaler i Teaterföreningens hus, som dessförinnan reparerats och inretts till en kostnad av 1 000 kr, varav klubben skulle betala 670 kr. Denna lokal övertogs av logen vid dess bildande 1911. Föga anade väl dessa bröder, som för första gången sammanträdde i denna lokal, att lokalen skulle bli Odd Fellow klubben Polstjärnan och Odd Fellow logen Nr 49 Polstjärnans lokaler i 46 år. En kall vinterdag år 1957 brann Teaterföreningens hus, i vilket logens
lokaler fanns, ner till grunden. Efter branden hyrde logen 49 Polstjärnan provisoriska lokaler i br. Gerhard Johanssons fastighet på Storgatan i Gällivare.

I juni 1957 meddelade advokat Hilding Gagge att AB Gällivare teater hade för avsikt att hyra lokaler i Hotell Wassara ? senare Nex Hotell/ Qality Hotell ? och använda sitt aktiekapital till inredning av dessa lokaler samt att sedan, i sin tur, hyra ut dessa till Odd Fellow, Tempelriddarna och Gellivare Klubb. I dessa lokaler hade logen sin verksamhet i c:a 30 år.

Då Nex Hotell AB beslöt att omdisponera sina lokaler till konferensrum valde logen 49 Polstjärnan och Rebeckaföreningen, som bildats 1984, att lämna lokalerna för att hyra in sig hos Minera Ferrorum (Druiderna) i Malmberget. Druiderna hyrde, i sin tur, fastigheten av LKAB:s FASTIGHET AB.

Ordenssalen i Malmberget invigdes med altarbygge den 20 september 1986 och samma dag instituerades Rebeckalogen nr 59 LAPPONICA. Stommen i Rebeckalogen utgjordes av flertalet av medlemmarna i den damklubb som, parallellt med logen 49 Polstjärnan, bildades 1950. Damklubben hade egna stadgar och protokollförda sammanträden. Första valda ordföranden Gun Persson ledde föreningen i femton år och efterträddes av Edit Pettersson. De medlemmar som inte anslöt sig till Rebeckalogen vid dess bildande 1986, fortsatte i damklubben. Damklubbens sista protokoll är skrivet 3 februari 2001 och deras sista dagboksanteckning är gjord så sent som 30 oktober 2003.

Då LKAB i början av 1990-talet meddelade att man, på grund av betydande malmfyndigheter i området, skulle tömma och riva fastigheten erbjöd styrelsen i Minera Ferrorum bröderna i logen 49 Polstjärnan, systrarna i Rebeckalogen 59 Lapponica samt systrarna i Birgittalogen att ingå som delägare i den ekonomiska och ideella förening de bildat. Därmed hade man bildat ?Logegårdens ekonomiska och ideella förening?.

1998 köpte föreningen fastigheten på Hedebergavägen i Gällivare av ASSI Domän till ett pris av 1 150 000 kr.

Arbetet med de nya lokalerna påbörjades i februari månad samma år. Efter en otroligt imponerande arbetsinsats av systrar och bröder i de fyra logerna kunde man så, efter många långa års väntan äntligen, den 21 oktober 1998, ta de egna lokalerna i besittning. Lokaler där Odd Fellows tankar och idéer skall vara till gagn och rättesnöre.