Saxo
Information

30 Saxos Vänloger

Logen nr 16 Venskab

var vår första vänloge. 1930 kom ett antal bröder på officiellt besök till Saxo, och sedan följde några år med ömsesidigt utbyte. 1934 förärade Vensab den "stora festkedjan", ett praktstycke som ÖM bär vid måltiden när det är extra festligt. Banden avbröts 1936 av okänd anledning, och när Venskab efter kriget 1947 ville återuppta förbindelserna, svarade inte Saxo. Varför? - det vet vi tyvärr inte idag.

Logen nr 6 Eureka
besökte Lund och Saxo redan 1907. Då skrev Eureka till Saxo och meddelade att man avsåg att besöka den stora industriutställningen i Stadsparken. Saxo-bröder med damer mötte upp och man fick en festlig dag. Mer blev det dock inte den gången.
1947 kom några bröder från nr 6 Eureka på besök till Lund och Saxo, och därefter blev förbindelsen mellan logerna officiell. Den har allstå hållit sig stabil i över 60 år. Av Eureka har vi i gåva fått dels vår CMstav 1953 och vår BB-stav 2007. Saxos svarsgåva vid senare tillfället var en CM-stav att föra i Eureka. Dessutom minner en parkbänk i Stadsparken om den fest som ordnades 2007.
Utbytet mellan logerna sker under ordnade former, varje vår besöker Eureka Lund, och varje höst besöker Saxo Köpenhamn.
När så är möjligt deltar vi i varandras installationer och andra högtidsmöten.

Logen nr 15 Johan Ludvig Runeberg
blev vår vänloge 1966 vilket också var samma år som Logen instiftades. Då träffades representanter för vänorterna Lund och Borgå i Lund. Det passade då bra att grunda ett vänskapsband mellan Odd Fellow-logerna i de två städerna. Detta har sedan bestått, med ömsesidigt utbyte i varje fall i samband med jubileer. Internet och e-post har fört logerna betydligt närmre under senare år.

Loge Jürgen Wullenweber
instituerades 1904 men lades under nazitiden ner liksom allt annat ordensväsen. Men 1947 kunde logen återinstitueras och bor idag i ett vackert hus, visserligen ägt av Frimurarna, mitt i Lübecks Altstadt. Bekantskapen kom till av en ren slump. Vid skolungdomsutbyte 1972 råkade en dotter till en Saxo-broder inkvarteras hos en Wullenweber-broder. Så uppstod personlig vänskap, som senare överförts till logerna. Utbytet är tämligen frekvent, med hänsyn till språkhindren, ungefär ett besök från någondera parten varje år.

Vänskapen har också fått den sidoeffekten att Lägret nr 1 Suecia, till vilket Saxo hör, numera har vänskapsförbindelser med Elbe-Lager zu Hamburg, till vilket Jürgen Wullenweber hör.