Fidelitas
Historik

Historik Logen Fidelitas

På senhösten 1901 väcktes tanken på en Odd Fellowloge i Arvika. En i dåvarande köpingen mycket känd och aktad man, apotekaren Hjalmar Julin som var medlem i logen No 4 John Eriksson i Stockholm, tog kontakt med några OF-bröder och goda vänner, också de bosatta i köpingen. Det första formella sammanträdet hölls hemma hos apotekare Julin. Där beslöts att till Storsiren för den ”Svenska Storlogen af den Oberoende Odd Fellow Orden”, Wilhelm Laurentz, ingå med en ansökan om att få bilda en Odd Fellowklubb i Arvika köping. Skrivelsen var av följande lydelse: ”Undertecknade anhåller härmed vördsamt att här i Arvika under benämning Fidelitas, få bilda en Odd Fellowklubb, lydande under Den Svenska Storlogen och med syfte att verka för upprättande af en Odd Fellowlodge på platsen.”

De undertecknade var: Hjalmar Julin,medlem af logen John Eriksson,Viktor Axelli, medlem af logen Gustav II Adolf, Carl Bernhard Rennerfeldt, medlem av logen E.G. Geijer,Sten Albert Halvorsen, fil.och s.m.kand, K.G. Böttiger, godsägare, samt Gustaf Johansson, postexpeditör. Daterat Arvika den 7 december 1901.

Namnet på den blivande logen, Fidelitas, är latin och betyder Trohet.

Ett bifall på framställd begäran och en önskan om lycka och framgång kom med vändande post från Storsiren och den 13 december 1901 hölls konstituerande sammanträde för Odd Fellowklubben Fidelitas i Arvika. Klubbens styrelse valdes enligt följande:

Hjalmar Julin  Ordf. Carl Bernhard Rennerfeldt V.O Sten Albert Halvorsen  PS Gustaf Johansson  FS K.G. Böttiger  SkM

Vidare beslöts att möten skulle hållas hemma hos apotekare Julin varje fredag kl.6 eftermiddag. Månadsavgiften fastställdes till 3 kronor och inträdesavgiften till 150 kronor. En betydande summa vid den tiden. Medlemsantalet växte fort och i mars 1902 hade klubben ca. 20 medlemmar, ett antal som fortsatte att växa under året.

Lokalfrågan löstes genom att från 1 oktober hyra en våning på tre rum i fastigheten No 65, på andra våningen vid nuvarande Hedlunds Blommor på Storgatan 34. Årshyran blev där 250 kronor. Den 7 november hölls första sammanträdet med OF-klubben Fidelitas i de till ordenslokaler iordningställda rummen. Enligt protokollet beslöts att hålla klubbens sammanträden på onsdagarna i stället för på fredagarna som förut varit fallet. En livlig skriftväxling hade hela hösten ägt rum mellan OF-klubbens ordförande och Storsekreterare Br. Fredrik Geijer. Datum för instituering av logen No 29 Fidelitas och invigning av logelokalerna blev bestämda. I protokollet från den 11 november kan vi läsa ett annonsförslag av följande lydelse:

Arvika den 11 november 1902

Bröder Odd Fellows! ”Logen No 29 Fidelitas I.O.O.F. af Sverige och dess lokal, Fastigheten No 65 i Arvika, kommer att invigas af Storsiren Wilhelm Laurentz lördagen den 6 och söndagen den 7 december d.å. och har jag härmed äran till denna invigning inbjuda medlemmar af Odd Felloworden. I förhoppning om Brödernas intresse för oss och vår loge, hälsar jag envar hjärtligt välkommen till denna vår högtid”.

Broderligen för klubben Fidelitas Hjalmar Julin (ordf.) Program Lördagen den 6 december. Kl. 4 em. Instituering af Logen. Invigning af klubbens medlemmar och gradgivningar. Installering af ämbetsmän. Efteråt gemensam supé.

Söndagen den 7 december kl. 7 em. Invigning av Ordenslokalen.-”

Så kom det sig att några av OF-bröderna en klar och mycket, mycket kall decemberdag, på perrongen vid Arvika järnvägsstation, inväntade snälltåget från Stockholm, för att hälsa Storsiren Wilhelm Laurentz, Storsekreteraren Fredrik Geijer och Stormarskalken Wilhelm Malmgren välkomna.

I Logens protokoll No 1, kan vi läsa: ”Under Storsirens ledning öppnades loge i III:e graden. Petitionärerna om Fribrev, bröderna: Apotekaren Hjalmar Julin Handlanden Carl Bernhard Rennerfeldt Doktor  Johan Brettner Rektor Sten Albert Halvorsen Ingenjör  Oskar Löthner framfördes, och Storsiren instituerade med dem, efter aflagda löften, Logen No 29 Fidelitas I.O.O.F. af Sverige.”

Då de tre sistnämnda av stiftarna tidigare invigts i Orden och logen No 21 Erik Gustaf Geijer i Karlstad, betraktades således denna såsom moderloge till logen No 29 Fidelitas.

Efter den högtidliga institueringen följde upptagning av inte mindre än 25 nya bröder. Två av dessa genom avgångsbrev från loge No 9 Gustaf II Adolf i Göteborg och loge No 21 Erik Gustaf Geijer i Karlstad.

De övriga invigdes ritualenligt, för att sedan efter laglig omröstning även erhålla Ordens tre grader. Storsiren installerade efter lagenligt val ämbetsmän för återstoden av innevarande och hela nästkommande termin. Som tillägg till protokollet kan vi läsa: ”På följande dag kl 7 em. ägde lokalinvigning rum på ritualenligt sätt. Inbjudna voro ordensbrödernas kvinnliga anförvanter samt ledande män i samhället, såsom kommunalstämmans och kommunalnämndens ordförande, fabrikör Olsén och bokhandlare Jacobsson, ortens häradshövding Liljesköld, jämte några andra!” Lyckönskningar och gratulationer framfördes till den nybildade logen.

Den synnerligen vackra och tilltalande akten afslöts med ett tal av ÖM Br. Julin, vari han tackade de närvarande icke logemedlemmarna för visade sympatier och uttryckte den förhoppningen att vår sak av dem alltid skulle omfattas med välvilja. Logens kontakter utåt Efter att tidigare tillhört OF-lägren både i Stockholm, Göteborg och Örebro tillhör nu logen sedan 1972 lägret i Karlstad, nr 19 Wermlandia. Besöken och kontakten med andra loger har under årens lopp varit många. Det är åtskilliga vänskapsband som har knutits.Speciellt vårt utbyte med nr 102 Esaias Tegne´r i Säffle är uppskattat.

I vårt grannland Norge har vi också fått många vänner.I protokollen kan vi läsa att vår loge bl.a representerade när Den Norska Storlogen instituerades och när, som det står, Odd Fellowpalatset i Oslo invigdes. På senare år har vi också närvarit när logerna nr 67 Castrum och nr 122 Gyllenborg i Kongsvinger instituerats. För oss i gränstrakterna är kontakten med vårt grannland inte bara önskvärd, utan helt naturlig, vänner och grannar emellan. Det är detta vi kan kalla gränslös vänskap. Logen nr 29 Fidelitas har fyllt 100 år Lördagen den 7 december 2002 firade vår loge sitt hundraårsjubileum. Dagen startade med högtidligheter i ordenshuset där inbjudna gäster från loger runt om i landet, samt våra egna bröder och Rebeckasystrar bl.a fick uppleva ett altarbygge.

På eftermiddagen var det dags för jubileumshögtiden i Trefaldighetskyrkan.Mycket vacker musik och sång. Jubileumstalare var dåvarande Storsiren Jan-Anders Tolf. Vidare delade logen ut veterantecken samt gåvor till Petö-föreningen, Barnens bästa, Kollo på Sållaren. På kvällen var det dags för den stora jubileumsbanketten, som ägde rum på Rackstadmuseet i Arvika. Vår loge tog emot många hyllningar och gåvor från loger i Sverige och Norge.

Efter den delikata jubileumssupe´n underhölls gästerna av vår egen sångkör Trientalis, som dagen till ära var¨ förstärkt¨ med Löparnisse från Värmlänningarna. Sedan bjöds det upp till dans bland de stora konstverken av Gustaf Fjaestad, Björn Ahlgrensson mfl.