Erik Gustaf Geijer
Historik

Den 27 mars 1899 sammanträdde i Karlstad sex Odd Fellow bröder med syftet att bilda en Odd Fellow-klubb. Så skedde och namnet på klubben blev "Erik Gustaf Geijer". Som ordförande utsågs lektor Ludvig Johansson, som då tillhörde logen nr 14 Svea i Uppsala.

Övriga medverkande vid klubbildningen var för gamla Karlstadsbor idel kända namn, nämligen järnhandlaren August Huzell, grosshandlare Sem L Stawe, boktryckare Albin Forsell, disponent E R Wennergren och handlaren John Bogren, samtliga tillhörande logen nr 10 "Viktor Rydberg i Stockholm". Drygt 1 år senare den 21 april 1900, var det dags för instituering av den första värmländska Odd Fellow-logen under ledning av dåvarande stor-siren Wilhelm Laurenz.
Logens förste ÖM blev Ludvig Johansson, UM Valdemar Vendel, PS Claes Schenson, FS Carl Johan Ågren och SkM Albin Forsell. Inte mindre än 41 bröder invigdes vid detta tillfälle. Detta innebar att tillsammans med de sex stiftarna medlemsantalet vid själva starten uppgick till 47 bröder. Under de första 10 åren ökade medlemsantalet stadigt, vilket medförde att trängseln vid logesammankomsterna stundom blev rätt stor.

Logelokalen var vid denna tidpunkt inrymd i Färjestads Bryggeri AB´s hus vid V.a Torggatan 19. I maj 1909 hyrde man därför en ny lokal i Stadshotellets tilltänkta nybyggnad. Den nya logelokalen invigdes i samband med 10-års jubileet den 23 april 1910 och den kom att bli logens hem i nära 60 år.
Medlemsantalet hade vid 10-årsjubileet stigit till 85. Det kan nämnas att inredningen av de nya logelokalerna kom att kosta 5638 kronor och 30 öre, en vid denna tidpunkt mycket aktningsvärd summa. Notabelt är för övrigt just logens goda ekonomi under de första 25 åren. År 1910 fanns således ett kapital på 18150 kronor som fram till år 1925 vuxit till nära 50000 kronor.

Medlemsantalet uppgick år 1925 till 157, en fyrdubbling sedan institueringen.

Damklubben
Odd Fellow-fruarnas föreningen, sedermera Odd Fellows damklubb, bildades år 1915 och har således när vår loge firar de 100 åren verkat i hela 85 år. Det är år klubben har all anledning att vara stolt över, år av hängivenhet, oegennyttigt arbete i det godas tjänst.

Förutom all den yttre välgörenhet man föredrog att utöva i det tysta finns i mångas hågkomst alla de julbasarer som anordnades på Stadshotellet, där försäljningen av egentillverkade alster var livligt uppskattade av karlstadsborna.

Seniorklubben
Odd Fellows Seniorklubb bildades den 11 oktober 1979 av Brödralogerna nr:21 Erik Gustaf Geijer och nr:129 Klarälven. Det finns f.n. drygt 200 medlemmar.
Syftet var att samla O.F. pensionärer som ej av en eller annan orsak kunnat delta i logens verksamhet under kvällstid.

Andra torsdagen under jan - april samt sept - dec samlas bröderna under dagtid till en enkel måltid med underhållning, föredrag, sång och musik, reseskildringar o dyl, och annan social samvaro i gemytlig och trivsam samvaro i god Odd Fellow anda.

Klubben har även ordnat dagsturer med buss till olika resmål som har blivit populära.
Medlemsavgifter förekommer inte, utan verksamheten bekostas med lotterier av bröderna skänkta vinster.