Albertus Pictor
Historik

Logen nr 170 Albertus Pictor instituerades den 31 januari 2004.

Under perioden 1998/1999 framförde dåvarande Storsiren Arne Beckman och Distriktsstorsiren Sven Nyberg till Övermästaren i logen 149 Jarlabanke att det borde finnas underlag för en ny Odd Fellowloge i Täby. 
En ny loge skulle innebära att några bröder från logen 149 Jarlabanke tillsammans med ett flertal nyrekryterade bröder skulle bilda en ny loge. Tanken att lämna logen 149 Jarlabanke och att gå i spetsen för att bilda en ny loge var inte särskilt tilltalande.
Under de efterföljande ämbetsmannaperioderna återkom förslaget från Storsiren,  och även från andra bröder. Främst på grund av svårigheterna att bereda plats för alla deltagande bröder vid logens sammankomster. 
Hösten 2002 tog bröderna ExÖM K-G Johansson, Tjg.ExÖM Tommy Persson och ÖM Thomas Blume initiativet till att bilda en ny Odd Fellowloge i Täby.
Utgångspunkten var att ge Odd Fellowbröder möjlighet att besöka en Odd Fellowloge vid ytterligare två tillfällen varje månad.
Efter inledande arbete med formalia med att bilda en ny loge orienterade de tre bröderna alla bröder i Logen 149 Jarlabanke. Omedelbart därefter gavs samma orientering till Storsiren Arne Beckman och samtliga bröder med storlogegrad i 149 Jarlabanke. Samtliga, utom en av dessa, var positiva till att en ny loge skulle bildas.
Den namnkommitè som valts av föreningens medlemmar föreslog att Logens namn skulle bli Albert Målare. Efter diskussion beslöts att logens namn skulle vara Albertus Pictor. Albert Målare (Albertus Pictor) var en av Sveriges mest framstående kyrkomålare i slutet av 1400-talet med många målningat i Täby Kyrka.
Den 12 maj 2003 skickade, ExSS Arne Beckman, ExDSS Sven Nyberg, SL Lennart Schmidt, ÖM Thomas Blume, tjg.ExÖM Tommy Persson, ExÖM K-G Johansson och CM Hjalmar Schibbye, en petition till Storsiren med en begäran att få bilda en brödraförening i Täby.
En ljuvlig försommarafton, den 17 juni 2003, instituerades, under ledning av Storsiren Jan-Andes Tholf, Odd Fellowföreningen Albertus Pictor, vars ordförande blev Ceremonimästaren i Logen 149 Jarlabanke Hjalmar Schibbye.
På Storsirens fråga om när logen skulle institueras svarade de tre iniativtagarna: ”Inom ett år”  Storsiren log och menade att det brukade ta tre år innan en förening blev loge. Vad han inte visste var att lokaliteterna i logehuset på Västra Trädgårdsgatan redan var beställda för institueringen till Januari 2004.

Under hösten 2003 meddelade Hjalmar Schibbye att han, på grund av privata skäl, inte kunde stå till förfogande som Övermästare i den nya logen och avgick som föreningens ordförande. Broder Hjalmar Schibbye efterträddes av K-G Johansson.
Arbetet med formalia inför den nya logen genomfördes av Broder Tommy Persson, och under hösten biträdd av bröderna K-G Johansson och Thomas Blume. 
Den 31 januari 2004 instituerades den nya logen i ordenshuset på Västra Trädgårdsgatan. Logens stiftare var bröderna: K-G Johansson, Tommy Persson, Dag Auberg, Stig Holm, Ulf Stensson-Ribbing, Per-Åke Lantz och Francisco Fuentes.
Broder Thomas Blume som deltagit i arbetet stannade kvar i Logen 149 Jarlabanke där han 2004 blev TjgExÖM.

Logens namn är taget efter målarmästaren Albert Målare (Albertus Pictor) som var en av Sveriges mest framstående kyrkomålare i slutet av 1400-talet. De senaste rönen visar att han troligtvis kom från mellersta Tyskland. Hans riktiga namn var Albertus Ymmenhausen. Han och hans lärlingsteam målade kyrkor runt om i landet, men var främst verksamt i Mälarlandskapen.

Albertus Pictor föddes omkring 1445 och dog sannolikt 1509. Han bodde under 1460-talet i Arboga och dyker upp i Stockholm på 1470-talet. Där levde han av allt att döma fram till sin död.

Täby kyrka, som är belägen alldeles utanför vårt ordenshus, har en mängd takmålningar utförda av Albertus Pictor. En av dem är bilden av döden som spelar schack med en riddare användes i filmen Det Sjunde Inseglet av Ingemar Bergman.