Carl Michael Bellman
Historik

Den 27 januari 1979 - instituerades vår loge under högtidliga former i Odd Fellow-huset på Västra Trädgårdsgatan och dagen därpå skedde invigningen av vår lokal i Folkets Hus i Sundbyberg. Allt i närvaro av storsiren Dag Wallén och ordens högsta ämbetsmän.

Men naturligtvis finns en historia före dessa minnesvärda dagar.

I första hand bör ett namn, Börje Dernfält, nämnas. Han var en verklig Odd Fellow-entusiast. Han uppmärksammade att många tidigare ordensmedlemmar i Solna och Sundbyberg av en eller annan anledning hade tappat kontakten med sina forna loger på olika håll i Sverige - kanske i samband med inflyttning till Stor-Stockholm - och letade reda på dem.

Den 15 januari 1975 - startade en Odd Fellow-förening med Börje Dernfält från logen 77 Olaus Petri som ordförande och Curt Byrman från logen nr 121 Folke Bernadotte som vice ordförande. Redan från början tecknade sig 32 bröder som medlemmar. Föreningsavgiften fastställdes till 5:- kr per månad och mötena hölls på restaurang Fyrspannet i Hallonbergen 3:e onsdagen i varje månad. Som startkapital erhöll vi 500:- kr av Storlogen.

Namnfrågan var självfallet ett problem för föreningen. Jag citerar ur protokollet: "Vice ordförande redogjorde för namnfrågan. Denne hade fått styrelsens uppdrag att hos Patentverket och Riksheraldikerämbetet undersöka huruvida föreningens namn, Carl Michael Bellman, kunde godkännas. Av allt att döma hade Patentverket intet att erinra mot namnet. Riksheraldikerämbetet har ingenting med ett ärende av denna art att göra. Beslöts att också Bellmansällskapet skulle tillfrågas rörande namnet."

Ett emblem för föreningen - logens nuvarande sigill med lutan, lagerkransen och de tre länkarna - tillkom även genom vice ordförandens försorg. Inför tillkomsten av en eventuell egen loge även i Solna-Sundbyberg skulle vi också ha en logesång. Som sekreterare och sedermera ordförande i föreningen, fick Sveneric Barck i uppdrag att skriva den.

Logen bestod vid institueringen av exakt 40 medlemmar, d v s de 11 redan nämnda stiftarna och 29 bröder som övergått från andra loger, huvudsakligen från nr 121 Folke Bernadotte, nr 77 Olaus Petri och nr 141 Dag Hammarskjöld, de tre loger som kom att fungera som våra moderloger.

Ett mått på andan i en loge brukar ju vara besöksfrekvensen. I början kunde vi notera över 50 % närvaro, men med ökat antal bröder i logen har siffran helt naturligt sjunkit något. Vi startade med 40 bröder och är idag, trots att många har gått bort eller flyttat till andra loger, 65 bröder och som alla bidragit till att skapa den goda "Bellmanandan".

Alla känner vi till tonårsproblem. Och naturligtvis har inte 20-åringen Carl Michael förskonats. Men problem är till för att övervinnas och för varje gång vår loge vunnit en seger har metallen som våra länkar är smidda av blivit starkare och smidigare.

De gångna årens resultat ger verkligen skäl till optimism inför framtiden och en visshet om att vår kära loge nr 153 Carl Michael Bellman har ännu en spännande och utvecklande period framför sig.

Och som vår logepoet Svenerik Barck så träffande skrivit i vår logesång:

Det frö satt i Sundbyberg och Solna skall ej dö.
Det skall bli en eternell och vår loge Carl Michael
länge leve liksom Bellmans sångarmö.