Klarälven
Ordenshuset

Logen höll inledningsvis till i Stadshotellet vid Kungsgatan. 21 september 1969 flyttade logen in i egna lokaler belägna på Rosenbadsgatan.

I början av förra seklet gick utbredningen av Odd Fellow Orden i Sverige snabbt. Redan år 1900 var det dags för nybildning av en loge i Karlstad. Den 21 april detta år instituerades logen nr 21 Erik Gustaf Geijer.

Logen hyrde under de första 10 åren en stor lägenhet i en tegelbyggnad hos Karlstads Bryggeri vid Västra Torggatan. Hyran var 250 kronor/kvartal. På den tiden var 1 000 kronor i årshyra en avsevärd summa pengar. Som jämförelse kan nämnas, att vid 1890-talets slut tjänade en industriarbetare ca 800 kronor/år.

Logen växte, och lokalerna blev med tiden alltför trånga, och strax efter 10-årsjubileet flyttade man därför till Stadshotellet vid Kungsgatan, där logen från oktober 1910 hyrde lokaler och där kom att ha sin hemvist i nästan 60 år.

Snart nog fann logen emellertid tiden mogen att bilda Odd Fellow Byggnaden i Karlstad AB, som 1928 startade med ett aktiekapital på 5 000 kronor, vilket i dag torde motsvara ca 150 000 kronor. En tacksamhetens tanke kan idag riktas till de bröder, som den gången - säkerligen för många av dem med stor uppoffring - tecknade aktier i ett bolag, som aldrig skulle lämna någon utdelning.

1929 köpte bolaget ett tvåvåningshus, Hamngatan 10 - Östra Torggatan 1. Avsikten var att förvandla huset till ett Ordenshus, men det visade sig vara ekonomiskt ogenomförbart. 1930-talets depression och andra världskriget lade också hinder i vägen för realiserandet av de ursprungliga planerna. Bolaget renoverade emellertid byggnaden och företog viss ombyggnad. Långtidskontrakt med Arbetsförmedlingen och Länsarbetsnämnden förräntade väl investeringen. Tanken på nybyggnad väcktes, och bygglovsansökan inlämnades men avslogs av kommunen. 1950 fick bolaget ett fördelaktigt anbud från HSB på fastigheten, som såldes med god vinst, vilken placerades i säkra, räntebärande papper.

Nästa projekt var en rymlig läkarvilla med underbart älvläge. Projektet skrinlades dock, eftersom överenskommelse om köpevillkoren inte kunde träffas. 1957 riktades blickarna åter mot Västra Torggatan. I oktober inköptes nr 17 (numera Vårdcentral), som då var bebyggd med en tvåvåningsvilla. Egentligen saknade denna byggnad i sitt befintliga skick Odd Fellow intresse. Tanken var att som penningplacering i avvaktan på bättre tider renovera villan och hyra ut den som personalbostäder till Stadshotellet, vilket visade sig vara en god affär. I början av 1960-talet ansågs tiden vara mogen för att påbörja planeringen för ett fyravåningshus på fastigheten. Inte heller denna gång beviljades bygglovansökan, nu beroende på ändring av stadsplanen. Bland annat lär trafikfrågor och parkeringsbehov ha varit olösta stötestenar.

Men det aktiva byggnadsbolaget gav ingalunda tappt. I mitten av 1960-talet inköptes fastigheten Rosenbadsgatan 1, och med ett inte föraktligt rörelsekapital påbörjades projekteringen av den nya Odd Fellow byggnaden. Äntligen fick bolaget bygglov! Vintern 1968-69 påbörjades bygget av det moderna fyravåningshuset med Karlstads Byggnads AB som huvudentreprenör.

Den 21 september 1969 lämnades Stadshotellet för gott, och de nya lokalerna kunde under högtidliga former invigas för sitt ändamål av dåvarande storsiren Ivar Dahlgren, assisterad av övriga storämbetsmän.

Numera är aktiekapitalet 100 000 kronor fördelat på 1 000 aktier á 100 kronor, som ägs av Odd Fellowlogrenas Byggnadsstiftelse, till vilken tidigare aktieägare år 1996 överlät sina aktier. Stiftelsens uppgift är densamma som det tidigare bolaget hade, nämligen att stödja logerna och tillse, att de har lämpliga lokaler för sin verksamhet. Detta tillgodoses genom Odd Fellow Byggnaden i Karlstad AB, som förvaltar och hyr ut lokaler till två brödraloger, två rebeckaloger, två läger samt senior- och damklubb. Odd Fellow disponerar de båda översta våningsplanen. Härutöver finns som hyresgäster RT Esaias Tegner, Logen Aquila, W:6 m.fl. föreningar. I övrigt disponeras ett våningsplan av en konsultfirma och i bottenplanet har fem studentlägenheter inretts och hyrs ut.

Bolaget har under senare år lagt ner avsevärt kapital på underhåll och förbättringar i byggnaden, men har trots dessa stora utgifter alltjämt en mycket god ekonomi.

Sigvard Gambring
Knut Fredriksson

Klicka på länken nedan så hittar du hit: