Siljansbygd
Historik

Så började det.

Sonderar intresset 1948

Själva upptakten till Odd Fellows verksamhet i Leksand togs av häradsdomaren Oscar Lewrö, då tillhörande logen 110 Johannes Rudbeckius och som efter sonderingar angående lämplig ordenslokal utfärdade följande brev till inom Leksand bosatta Odd Fellows och en del andra sockenbor. Brevet, utfärdat någon av de första dagarna i mars 1948 hade följande lydelse;

Lokalfrågan löst
"Sedan möjlighet till lösning av lokalfrågan numera yppat sig, tager jag mig härmed friheten kalla Eder och en del andra för saken intresserade personer att sammanträda på pensionat Furuliden torsdagen den 11 innevarande mars (1948) Kl 19:30 för överläggning om den tidigare under hand framförda tanken på bildandet av en Odd Fellowloge här i Leksand. I händelse av förhinder vore jag tacksam för meddelande därom samt uppgift om Eder inställning till frågan. Under förhoppning om talrik uppslutning har jag äran teckna Högaktningsfullt O Lewrö "

Oddfellowförening bildas 1948

Den kvällen (alltså 11 mars 1948 bildades "Föreningen för bildande av en Odd Fellowförening i Leksand". 14 personer deltog i mötet. Medlemsavgiften bestämdes till 1 kr per månad.
Nästa sammanträde hölls den 2 april samma år med 17 nya medlemmar i föreningen. Vid detta möte diskuterades nya namnförslag, varvid bl.a namnen "Siljansbygd" och "nedansiljan" nämndes.

Föreningen ombildas till Oddfellowklubb 1948

Vid sammanträde 1 sept 1948 beslöts på ordf Lewrös förslag, att föreningen skulle ombildas till Leksands Odd Fellowklubb. Så följde den närmaste tiden enligt tillgängliga handlingar ett intensivt arbete inom klubben och med många nya bröder intagna i moderlogen 42 Dalarne, vilka bröder sedemera skulle överföras till den blivande Leksandslogen.

Kontrakt på lokalen och namnet Siljansbygd antas

Den 2 november 1949 hölls ett sammanträde som kom att få stor betydelse. Då fattades beslut om att skriva kontrakt om logelokal i Furulidens pensionat. Namnfrågan fick nu också sin lösning. "Siljansbygd" skulle den blivande föreningen heta.

Sigillet antas

Sigillfrågan löstes också i det att klubben antog ett av br Hans Prins framlagt förslag föreställande kyrkans lökkupol.

Storsiren utfärdar skrivelse 15/12 1949

Vid sammanträde den 11 januari 1950 övergick så klubban till legitima Föreningen Siljansbygd I.O.O.F genom en av Storsiren den 15 december 1949 utfärdad skrivelse.

Livskraftig loge

Idag har logen 92 medlemmar och hög närvaro. Föredrag, välgörenhet och traditionella aktiviteter blandas i lagom portioner där framför allt "Nätverket och brödraskapet" får möjligheter att utvecklas.