Göteborg
Historik

"Främlingslegionen!'

När Logen Nr 39 Manhem firade sitt 40-årsjubileum i oktober 1946 kom tillfälligtvis tanken upp på detta förhållande och logens överästare Carl J. Holmberg tog tillsammans med distriktdeputerade storsiren Einar Carlbring initiativ till att inbjuda nämnda kategori bröder till en sammankomst i vårt ordenshus den 10 december samma år. Sammankomsten var mycket välbesökt och man konstituerade tämligen omgående Odd Fellowföreningen Göteborg, vars styrelse sedan arbetade intensivt med förberedelserna for en logeinstituering.

Tidpunkten att instituera en ny loge i Göteborg var lyckligt vald. Som tidigare omnämnts hade ingen ny loge instituerats här sedan 1919. Därutöver var intresset för Odd Fellow i Sverige under 1940-talet på topp, innebärande en tillväxt med 700 - 1000 medlemmar per år, att jämföra med nuvarande i bästa fall nolltillväxt. Arbetet i föreningen och dess styrelse måste ha förlöpt synnerligen friktionsfritt, eftersom man kunde sikta in sig på en institueringsdag den 12 april 1947, bara fyra månader från upptakten den 10 december 1946.

Logeinstitueringen den 12 april 1947

Högtidligheterna tog sin början kl 17:50, då en procession av storämbetsmän m fl inträdde i en välfylld ordenssal:

 • Ernst Höijer Storsire
 • Magnus Bergholtz Storsekreterare
 • Einar Carlbring Distriktsdeputerad Storsire
 • K.G. Risberg Storkaplan p t
 • Eric Claesson Stormarskalk p t
 • Carl J. Holmberg Storvakt p t
 • Atle Lundh ExHP
 • John Lundberg FT.
 • Bernhard Bresky ExÖM (50)

Sedan storämbetsmännen vederbörligen hälsats och intagit sina platser framförde Stormarskalken till Storsiren bröderna

IvarW.A.Lundén(103),  Sam Adrian jr(17)
Gösta Hedbom (108),  Emil Jacobsson (41)
Anton Almquist (29),  Edde Novén (6)
Karl Erlandzon (58),  Carl Elander (55)

vilka undertecknat ansökan till Svenska Storlogen IOOF om fribrev för en loge med namnet Göteborg.

Storsiren instituerade därefter ritualenligt Logen Nr 114 Göteborg och överlämnade till nämnda bröder logens fribrev. I detta återfinner vi deras namn, varigenom de utgör logens stiftare och första medlemmar. En högtidlig kantat framfördes uttryckande hopp om en ljus framtid efter det nyligen avslutade andra världskriget. Logens stadgar antogs och stadfästes av Storsiren.

Efter vederbörlig ballotering upptogs 50 bröder från 34 olika loger som medlemmar i den nya logen, som därmed hade 58 medlemmar. Nominering och val av ämbetsmän och ersättare genomfördes. Så följde ballotering avseende 12 inträdessökande, som med dispens från Storsiren omgående kunde genomgå reception i invigningsgraden och upptagas som medlemmar i logen och orden. Därmed hade Logen Nr 114 från starten 70 medlemmar.

Efter en kort paus genomfördes installation av ämbetsman och ersättare till utgång av år 1947. Som logens första valämbetsmän installerades

 • Övermästare Ivar W. A. Lundén
 • Undermästare Emil Jacobsson
 • Protokollsekreterare Gösta Hedbom
 • Finanssekreterare Edde Novén
 • Skattmästare Sam Adrian Jr
 • Ceremoninästare Karl Erlandzon (CM)

I övermästarens löfte ingick att väl förvara logens fribrev, ett 1öfte som upprepats av alla efterföljande övermästare vid de ämbetsmannainstallationer, som sedan ägt rum alla jämna år.

Efter utdelning av veterantecken till därav förtjänta bröder och utväxling av hälsningar samlades de 205 deltagarna till festmåltid, under vilken ytterligare lyckönskningar framfördes till den nya Odd Fellowlogen Nr 114 Göteborg. Bland de gåvor som överlämnades förtjänar särskilt att omnämnas de 34 aktier i Odd Fellows Byggnads AB i Göteborg, vilka utgjorde gåva från "huvudmoderlogen" Nr 39 Manhem. Logens årsdag, den 12 april, har sedan årligen högtidlighållits vid logesammanträde eller annan sammankomst i anslutning till denna dag, som refererats i sammandrag och avslutats med orden:

Måtte vår loges tillblivelse skett i en lycklig stund till styrka, välgång och glädje for logen, dess bröder och för hela vårt brödraskap!

SLÄKTSKAP
Logen nr B114 Göteborgs moder är Logen nr B39 Manhem, i Göteborg, som grundades den 6 oktober 1906.
Logen nr B114 Göteborgs mormor är Logen nr B9 Gustaf II Adolf, Göteborg, som grundades den 25 mars 1895.