Esaias Tegnér
Historik

Lördagen den 11 juni 1927 instituerades Logen Nr 102 Esaias Tegnér IOOF i Säffle, vilket betyder, att logen i år kan se tillbaka på en mer än 85-årig givande och lyckosam verksamhet. I historiskt perspektiv är det naturligtvis ingen anmärkningsvärd ålder, men i alla fall en så pass lång tidsrymd, att åtskilligt hunnit hända inom en institution som vår. Inte minst då det som periodvis skett med vårt egendisponerade Odd Fellow-hus i hörnet av Stationsgatan/ Billerudsgatan. Dess historia löper faktiskt parallellt med logens från starten genom de åtta decennierna.

Upptakten ? en Odd Fellow-förening

Det lilla frö, som blev upptakten till den 102:a i Odd Fellow-logernas rad, var den Odd Fellow-förening som bildades vid ett första sammanträde på Hotell Royal, nuvarande Scandic Hotel, den 27 februari 1926. Det var redan etablerade Odd Fellows i Säffle som tog initiativet till föreningsbildningen nämligen skeppsmäklare Bror Andrén och landsfiskal Carl Fredrik Noréus tillhörande Logen nr 21 Erik Gustaf Geijer i Karlstad, intendent Karl-Axel Bergstedt från Logen nr 29 Fidelitas i Arvika, grosshandlare Gustaf Andersson, järnhandlare Carl Johan Johansson, köpmännen David R. Johansson och Paul Nykander samt direktör Karl Al-bert Svensson samtliga medlemmar i Logen nr 47 Gullmarn i Lysekil. Närvarande var också DDSS i västra distriktet Hugo Brusewitz och ExÖM i Logen Gullmarn Axel W. Christensson.

Mötet beslöt att ingå till Storsiren med begäran att få bilda en Odd Fellow-förening i Säffle under namnet Olof Trätälja. Samtidigt uttalade man sig enhälligt för att försöka intressera häradshövding Herman Wistrand att åtaga sig ordförandeskapet. Stor optimism rådde när det gällde utsikterna att uppnå det medlemsantal, som behövdes för att ombilda föreningen till loge.

Konstituering den 12 april 1926

Sedan Storsiren B. J:son Bergqvist i brev meddelat bifall till föreningsbildningen hölls konstituerande sammanträde den 12 april 1926. Då beslöts även att till medlemmar av föreningen kalla häradshövding Herman Wistrand och doktor Hugo Brinck och dessa erhöll sina grader vid besök i logen Gullmarn. Vid nästa sammanträde den 31 maj valdes de första ämbetsmännen med häradshövdingen som ordförande.

Namnet blev Esaias Tegnér

Namn och lokalfrågorna var brännande och påfordrade snabba beslut. Föreningsnamnet Olof Trätälja visade sig vara upptaget av Godtemplarorden i Säffle, som sedan åtskilliga år verkade under det namnet. För att undvika förväxlingar var en namnändring ofrånkomlig. Flera förslag framlades men namnet Esaias Tegnér vann med klar övervikt, och antogs som den blivande logens namn. Kommittén, som tillsatts för att lösa lokalfrågan, kunde redan efter 14 dagar lämna föreningen två alternativ att ta ställning till. Det förslag som vann allmänt gehör gällde förhyrandet av nedre våningen i dåvarande Centralhotellet som ägdes av fröken Sofia Nilsson.

Redan någon månad senare visade det sig att lokalen var för liten. En ökning av lokalutrymmet löstes genom att man hyrde ytterligare ett antal rum i anslutning till ordenssalen.

Föreningen blev loge

Medlemsantalet i Odd Fellow-föreningen hade stigit i jämn takt, varför styrelsen fick i uppdrag att hos Storlogen begära att få bilda loge i Säffle. Denna begäran bifölls och fribrev utfärdades för H. Wistrand, C. F Noréus, K. A. Bergstedt, P. Nykander, D. R. Johansson, H. Brinck, G. Andersson, B. Andrén och K. A. Svensson som stiftare av Logen Nr 102 Esaias Tegnér. Eftersom flertalet stiftare tillhört Logen nr 47 Gullmarn blev denna 102:ans moderloge. Den 18 maj 1927 hölls sista ordinarie föreningsmöte och den 5 oktober 1927 upplöstes föreningen.

Institueringen den 11 juni 1927

Institueringen av logen den 11 juni 1927 verkställdes under högtidliga former av Storsiren B. J:son Bergqvist biträdd av Storsekreterare Fredrik Geijer, Stor-marskalk John A. Stötsberg och DDSS Hugo Brusewitz med de i fribrevet namngivna stiftarna. Efter val av ämbetsmän gavs samtliga fyra grader åt 32 recipiender. Den nya logen inledde sålunda sin verksamhet med 42 medlemmar. Flera läger och loger var representerade och från moderlogen hade ett 30-tal bröder infunnit sig. Säffles förste ÖM blev br. Herman Wistrand. Högtidligheten avslutades med en brödramåltid i Hotell Royals festvåning.

Invigning av logelokalerna

Invigningen av de nya logelokalerna ägde rum dagen efter, dvs. den 12 juni 1927. Vid denna fick även brödernas damer närvara, varför utrymmet var fyllt till bristningsgränsen. Sedan Storsiren invigt lokalen enligt vår vackra ritual vidtog hälsningar och lyckönskningar genom en rad representanter för läger och loger. Dessutom fick Logen mottaga ett stort antal telegrafiska lyckönskningar. Jubileumsmiddagen var förlagd till det vackra herresätet Sjögerås.

Fastighetsägare 1945

Redan vid första sammanträdet 1928 kunde br. ÖM Herman Wistrand inviga klubblokalerna som inretts och möblerats med enbart brödragåvor. Efter några års verksamhet blev det aktuellt med renovering av logesalen, samtidigt som logen fick sin värmefråga löst genom att fastigheten försågs med centralvärme.

Frågan om köp av fastigheten hade diskuterats tidigare, men 1945 togs frågan på allvar upp i logen. En kommitté bestående av brr David R. Johansson, Gustaf Wilhelm Karlsson och Arvid Nilsson fick i uppdrag att om möjligt få till stånd ett köpeavtal. Detta lyckades och fröken Sofia Nilsson sålde fastigheten med inventarier till Logen för 82000 kr. I dagens penningvärde motsvarar det ca 1,3 miljoner kr. På förslag av Storlogen bildades Fastighetsföreningen Esaias Tegnér u.p.a. för fastighetens framtida skötsel. Samtidigt utgick en skrivelse till bröderna om andelsteckning, vilken rönte ett glädjande gehör.

Till att börja med fick kommittén fungera som fastighetsförvaltare med uppdrag av Logen att kostnadsberäkna en genomgripande ombyggnad av ordenslokalen. Efter slutfört uppdrag förordade dock kommitterade, att Logen i stället borde bygga ett nytt Odd Fellow-hus på den obebyggda tomten i direkt anslutning till den nyköpta fastigheten. Ärendet bordlades i väntan på rådgivande förslag av br. DDSS Eric Wersell. Dennes råd blev reparation och möbelanskaffning. Det resulterade bl.a. i ommålning, ändrade ämbetsmannaplatser, ny belysningsarmatur samt en trappa från logetamburen upp till andra våningen.

Ideella storinsatser

Även om nybyggnadsplanerna pga. byggnadsbestämmelserna och även av ekonomiska skäl måst skrinläggas efter överläggningar med stadsarkitekten, betydde det inte en Odd Fellow-loge i lägervall. I stället visar protokollen vad duktiga, ideellt inriktade och för sin loge intresserade bröder verkligen kunde åstadkomma för att skapa en trivsammare miljö. Logen har haft förmånen att ha duktiga och branschkunniga människor bland sina medlemmar. Omfattande omändringar och reparationer har därför utförts av bröderna själva till kostnader som i stort sett inskränkt sig till materialutgifter.

Logearbetet

Arbetet i Logen har alltid präglats av allvar och värdighet med väl förberedda och genomförda gradgivningar och vid sin sida har övermästarna haft kunniga, målmedvetna ämbetsmän väl förfarna med sina arbetsuppgifter. Såväl protokoll som andra arkiverade ämbetsböcker och inspektionsprotokoll vittnar om detta. Beträffande besöksfrekvensen har 102:an länge legat på ?svensktoppen?!

En hörnsten

Till sist får en händelse som inträffade i oktober 1944 inte förglömmas. Då bildades nämligen Odd Fellow-fruarnas förening, som varit ett ovärderligt stöd för Logen i olika sammanhang.

I december 1947 bildades den frivilliga begravningskassan ?Brödragåvan? som räknar ca 230 medlemmar. En annan fondbildning av senare datum är ?Säffle Odd Fellow-bröders fond?, ur vilken åtskilliga ekonomiska bidrag utbetalats till hjälpbehövande såväl inom som utom logen.

Övermästare

På ÖM-stolen har följande bröder hunnit sitta under de gångna åren: Herman Wistrand, Carl Fredrik Noréus, Karl-Axel Bergstedt, Gustaf Andersson, Erland Berggren, Hugo Carlstedt, Gunnar Larsson, Georg Ekman, Wilhelm Axelsson, Bror Zetterlund, Emil Eriksson, Conrad Bergegård, Elof Norén, Thure Lindström, Gustaf Andersson II, Bror-Åke Andrén, Elof Sjögren, Gösta Revling, Karl-Axel Högberg, Torsten Larsson, Magnus Jernberg, Lennart Zigher, Birger Ericsson, Lars Engdahl, Ingemar Bodin, Nils-Åke Ganterud, Olof Ehrstedt, Olov Berggren, Karl-Gustav Olofsson, Ragnar Persson, Björn Koch, Nils-Erik Einarsson, Carl-Ove Stenkvist, Bengt Strandlund, Lars-Olof Olofsson, Bengt Holmgren, Anders Hjertén, Christer Löfgren, Bengt Hedlund, Lars Gustavsson, Hasse Öholm, Carl-Lennart Gävert och logens nuvarande Övermästare är Joacim Dahlman

Storlogerepresentanter

Storlogerepresentanter under de gångna åren har varit Herman Wistrand, Gunnar Larsson, Conrad Bergegård, Bror Zetterlund, Gustaf Andersson II, Bror-Åke Andrén, Elof Sjögren, Lars Engdahl, Ingemar Bodin, Nils-Åke Ganterud, Ragnar Persson, Carl-Ove Stenkvist, Lars-Olof Olofsson, Bengt Holmgren och nu Anders Hjertén

Bröders uppdrag i läger och storloge

Vid stiftande av vårt läger, Nr 19 Wemlandia, representerades Logen av bröderna Elof Sjögren och Gösta Revling.

Högsta ämbetet i Lägret som huvudpatriark har innehafts av Gösta Revling och Lars Engdahl. Andra valda ämbetsmannaposter har innehafts av Elof Sjögren, PF; Birger Birkegård, II B och ÖP; Magnus Jernberg, II B; Birger Ericsson II B och ÖP; Björn Koch II B.

Lars Engdahl har under en storlogeperiod tjänstgjort i storlogens valutskott.

Ovanstående historik bygger i huvudsak på den jubileumsskrift som vår ExStRepr Elof Sjögren författade till Logens 60-års-jubileum 1987.