Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Odd Fellow Ordens ursprung
Sammanslutning med höga mål

I alla tider och hos alla folk, som nått en tillräckligt hög kulturutveckling, har det alltid funnits ideella sammanslutningar för högre ställda mål.

Ur dessa traditioner växte också nya strömningar fram någon gång i medeltidens töcken. De kom att bilda grunden för vår Orden.

Man vet dock att dagens ordensväsende kan härledas till skråväsendet och hantverksgillen i England och det är under 1700-talet vi vet att namnet Odd Fellow fanns bland likasinnade män i olika sammanslutningar. Olika yrkeskategorier tillhörde detta strikt reglerat skråsystem, som inte bara värnade om yrkesskicklighet och yrkeshemligheter, utan även hade en social funktion genom att hjälpa och stödja medlemmarna och deras efterlevande.

Bakgrunden till ordet ”Odd Fellow” inom vår Orden råder det delade meningar om.
      En grupp menar att det betyder edsvurna vänner där ordet Odd härstammar från det ålderdomliga engelska uttrycket ”ad and wed”, alltså förtrogna och edsvurna och inte Odd i betydelsen udda.
       Andra menar att det fanns arbetare som inte kunde inlemmas i det normala skråväsendet, de som stod utanför och betraktades som övertaliga eller udda och därav ordet Odd.

Som kuriosa kan nämnas att romarna redan under första århundradet e. Kr. hade sociala sammanslutningar för sammankomster och inbördes hjälp, till exempel vid begravningar som gick under den latinska motsvarigheten till benämningen ”Oddfellowship”. Uttrycket i sig torde således ha en lång historisk bakgrund med olika betydelser från tid till annan.

Mot slutet av 1600-talet förlorade skråväsendet allt mer sin betydelse och i stället växte under 1700-talets första del fram det vi kallar dagens ordensväsende, som tog till sig skråväsendets sociala funktion, men som också tillförde en ny dimension genom att framhålla behovet av etisk fostran och medmänsklighet.

Odd Fellow Orden finns, som sagts tidigare, historiskt dokumenterad en bit in på 1700-talets senare hälft och redan då skapades de fyra budord som allt sedan dess varit Ordens huvuduppgift: Att besöka de sjuka, hjälpa de nödställda, begrava de döda och uppfostra de föräldralösa. Detta kan du läsa mer om här.

Det finns ett tydligt likhetstecken mellan vad vi är, vad vi vill och vad vi gör.