Carl XIV Johan
Ordenshuset

Ordenshuset, som ägs av en Garantiförening, är beläget på Köpmangatan 7, intill Stortorget i Örebro. Aktierna i garantiföreningen ägs i sin tur av Odd Fellow-institutionerna i Örebro samt av några enskilda medlemmar.

 

Broder Organist Sture Sjönnemo logen 87 Örebrohuus visar orgelns möjligheter:

 

Örebro Odd Fellows Garantiförening ek. förening

Tillkomst - historik

Första logen i Örebro var logen N:o 15 Carl XIV Johan och när man bildades 1898 hade man inga egna lokaler. Under de första åren drevs verksamheten i förhyrda lokaler bl a på Gamla Gatan och Nygatan. En längtan efter egna lokaler fanns från begynnelsen, helst i centrum av staden.
Bröder ur logen N:o 15 bildade således en förening, Örebro Odd Fellows Garantiförening. Föreningen registrerades den 19 april 1907 och är en fristående ekonomisk förening och således inte på något sätt underställd Odd Fellows Orden och dess lagar. Föreningen fick ett andelskapital på 28.000 kronor fördelat på 112 andelar á 250 kronor. Andelarna tecknades av logens medlemmar.
Garantiföreningen skall enligt sina stadgar ?främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga och förvalta fastigheter och mot skälig hyra tillhandahålla lokaler för i Örebro arbetande Fellowinstitutioner, tillhörande I.O.O.F. i Sverige?.
Nuvarande fastighet Tryckeriet 1, skulle säljas exekutivt och en enskild broder inköpte fastig heten den 3 april 1907 för 140.000 kronor. Köpet finansierades genom lån i bank på 105.000 kronor, lån av logen N:o 15 på 12.000 kronor samt med de 28.000 kronor som var föreningens andelskapital. Fastigheten överläts till föreningen på oförändrade villkor den 17 maj 1907. Lagfart beviljades på fastigheten 17 juni 1907.
Nytt ordenshus planerades omedelbart efter köpet. En kommitté bildades som i sin helhet var identisk med Garantiföreningens styrelse och bestod av stadsfiskalen Jonathan Ekelund, fabrikören Carl Gillberg samt grosshandlarna Adolf Ivarsson, Johan Nylén och Emil Hallin.
Ordenshuset ritades av arkitekten Albert Jonsson och uppfördes av slottsbyggmästare Claes Råhlen. Kostnaderna för uppförandet beräknades till 55.000 krronor. Byggnaden invigdes den 11 oktober 1913 under ledning av Storsiren Br Wilhelm Laurentz och i närvaro av prominenta personer från Örebro stad, länet och bröder från andra loger och logens egna bröder.


Andelsägare
Idag finns 100 andelar, sedan 12 andelar inlösts. Nuvarande ägare är:

N:o 15  54
N:o 27    4
N:o 87    4
N:o 94    4
N:o 115    4
Enskilda medlemmar          30
Totalt                                      100

Enskild medlemmar väljs med utgångspunkt från att de skall kunna tillföra föreningen kompetens som krävs för rätt skötsel av fastigheten.                                                           


Ansvarsområde
Garantiföreningen ansvarar för fastigheten med installationer och underhåll av detta. Kort kan sägas att husstomme med ut ? och invändiga ytskikt, samt installationer i form av värme, el och ventilation förvaltas och underhålles av Garantiföreningen. För lös inredning och övriga inventarier ligger ansvaret på Gemensamma Ekonomiutskottet. Underhåll av fastigheten sker efter underhållsplaner som kompletteras löpande årsvis. Akuta åtgärder kan uppstå  exempelvis vattenskador eller haverier av vissa installationer, som då åtgärdas omgående.
Föreningen fungerar som ett fastighetsbolag. Hyror förhandlas årsvis enligt de kontrakt som gäller för respektive hyresgäst. Avtal träffas med entreprenörer av olika slag för det löpande underhållet. Vid större underhållsarbeten göres anbudsförfrågningar för att erhålla rätt pris. All administration sköts internt av medlemmarna i föreningens styrelse. Nuvarande hyresintäkter ca 1.400.000 kronor och taxeringsvärdet ca 19.000.000 kronor.

 

Förbättringar och ombyggnader att minnas
Klubblokalerna utökades 1928 med Carl-Johansalen. Centralvärme installerades 1931. 1938 gjordes en första renovering av ordenssalen och köket. Stora renoveringar slutfördes 1957 och 1964 då även ordenssalen blev fulländad med sin fina stjärnhimmel. Klubblokal inreddes 1977 i Stortorgshusets källare. 1978 frigjordes en lagerlokal  i fly gelbyggnaden mot Köpmangatan som byggdes om till nuvarande Rebeckarummet. Samtidigt erhölls sekreterarrum och sammanträdesrum efter ombyggnad av tidigare tjänstebostad. Huvudentré och trapphus renoverades fullständigt 1981. Tre bostadslägenheter iordningsställdes i Stortorgshuset 1983. 1985 ? 86 omdisponerades utrymmen i Libertassalen så att man erhöll handikapptoalett samt ett större serveringskök samt flytt av kapprum till bottenvåningen, även utrymmen i köket ändrades så att bättre arbetsförhållanden erhölls, även Patriarummet fick sin tillkomst vid detta tillfälle.
Hiss installerades i trapphuset 1988 vilket var en efterlängtad tillgång för de äldre systrarna och bröderna.
Stora sättningsskador upptäcktes på fastigheten 1990 på grund av schaktningsarbeten på granntomten, nuvarande Oscar C ? fastigheten. 1994 träffades uppgörelse med fastighets- ägaren efter stämningsansökan och under 1995 återställdes lokalerna. I samband med detta arbete renoverades klubblokalerna med bl a nya parkettgolv.
Ett nytt sammanträdesrum färdigställdes 1997 på vinden i flygelbyggnaden mot Köpmangatan.
Sällskapsrummen helrenoverades år 2000. Ny elserviceledning installerades i samband med installation av ny konvektorugn i köket 2003. Ny undercentral och nya värmeväxlare installerades 2005. Akustiktak monterades i Örebrohuussalen och Libertasrummet 2006 samt i Carl-Johansalen 2010. Nytt yttertak med bandtäckt plåt monterades på Stortorgshuset 2006 då även fasaden mot Stortorget  putslagades och avfärgades.
Handikapptransportör installerades 2011 vid huvudentrén med bidrag från Storlogen.
Utöver ovanstående större ombyggnader, underhållsarbeten och förbättringar sker alltid fortlöpande mindre underhåll och förbättringar.
Örebro kommun, Örebro Hembyggdsförening  och Sällskapet gamla Örebro har genom upp sättande av en skylt på hörnet av Stortorgshuset mot Köpmangatan, uppmärksammat fastighetsägarens sätt att bevara byggnaden och dess fasader att efterlikna sitt ursprung.

 


Medarbetare ? styrelse
Vi är ett stort tack skyldiga de Bröder i logen som bildade Garantiföreningen och tidigare styrelsemedlemmars insatser i föreningen. Nuvarande styrelse är:
Ordförande Kjell Forsberg N:o 15, vice ordförande Håkan Bengtsson N:o 87, kassör Leif Sundqvist N:o 15, sekreterare Olle Pettersson N:o 115, ledamot ? vice värd Carlaxel Bergström N:o 15, suppleant Stefan Essén N:o 115 och Arne Vallstedt N:o 87.

Slutord
Garantiföreningen försöker efter bästa förmåga och med de hyresintäkter vi får från våra hyresgäster följa våra stadgar ? att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för i Örebro verksamma Odd Fellowinstitutioner till skälig hyra?.
Ovanstående kortfattade beskrivning av Garantiföreningens verksamhet har sammanfattats ur tidigare jubileumsskrifter och andra dokument samt direkt ur minnet av undertecknad.


Örebro i mars 2011

Carlaxel Bergström