Carl XIV Johan
Historik

Logen No 15 Carl XIV Johan instituerades den 24 sept 1898

Storsiren W. Laurentz, Stockholm, kom till Örebro i februari 1897 och höll föredrag om Odd Fellows syften och mål inför ett 20-tal örebroare samlade på Stora Hotellet. Avsikten med Storsirens besök var givetvis att en Odd Fellowklubb skulle bildas i Örebro.
Så blev också beslutat och den 4 mars 1897 konstituerades klubben. Till namn för klubben valdes: Carl XIV Johan-klubben, "detta med anledning däraf att stamfadern för vårt regerande konungahus i denna stad utsetts till tronföljare". Stiftarna var Bröderna Rudolf Söderlindh, tillhörande Logen nr 6 Holmia i Stockholm, Claes Bergman, Paul Genberg, A. Lundquist och S.W. Lindfeldt, tillhörande Logen nr 7 Westmannia i Västerås.

Fick konungens tillstånd
Då Carl XIV Johan-klubben skulle börja sin verksamhet som Loge, ansåg man sig böra inhämta Konungens (Oscar II) tillstånd att uppkalla Logen efter den höge stamfadern. En deputation for till Stockholm och blev av Konungen mycket vänligt emottagen. Hans Majestät behagade göra sig underrättad om vår Orden och dess verksamhet - och då "medgifvandet gafs nådigast".
Ansökan om fribrev ingavs till Svenska Storlogen för den blivande örebrologen och fribrev beviljades av Storsiren den 24 sept 1898. Samma dag infann sig Storsiren W. Laurentz, för att instituera den 15:e logen i Sverige. Han åtföljdes av Storsekreteraren F. Geijer, som även tjänstgjorde som Deputerad Storsire, jämte Stormarskalken W. Holmgren och nödigt antal biträdande ämbetsmän.

Efter institueringen invigdes 32 nya medlemmar och Logens ämbetsmän installerades. Påföljande dag invigdes den nya Ordenslokalen belägen på Nygatan 11 B. Från byggnaden vajade en väldig Ordensfana omgiven av svenska flaggor. I den ljusa vackra logesalen samlades logens samtliga bröder, ett antal damer och bjudna honoratiores, Landshövding Svedelius, Kontraktsprost Edlund, Rektor Phragmén, Fabrikör Elgérus och pressens representanter, Regementspastor Strandberg och Redaktionssekreterare Malmrot. Invigningshögtidligheterna började kl. 13.30 under ledning av Storsiren enligt vår vackra ritual. Muntliga lyckönskningar framfördes av Storlogen samt från Logerna nr 4, 6, 7, 10 och 14. Lyckönskningstelegram hade anlänt från Lägret nr 2 Wasa och från Logerna nr 1, 2, 3, 5, 9, 11, l2 och l3. Efter tal av ÖM Claes Bergman avslutades akten med Ordens avslutningssång.

Kl. 16.00 fortsatte festligheterna på Stora Hotellet, som det står: "av en riklig matsedel och en ej mindre rikhaltig vinlista". Musiken bestod av "Lifregementets till fots musikkorps". Många tal och skålar utväxlades. Ett hälsningstelegram avsändes till Konungen, som senare på aftonen, sände logen ett telegrafiskt tack. Logen nr 15 Carl XIV Johan var en verklighet. Idoga bröder gav näring och god växtkraft åt den planta som nu, 100 år efteråt, har blivit ett ståtligt träd med vacker frukt i Örebro och inom det nuvarande åttonde distriktet. Den 5 oktober 1898 beslöts att Logen skall hålla sina sammanträden varje helgfri måndag kl 8.15 em.

År 1900 medgav Storsiren att sammanträden skulle hållas två gånger i månaden - andra och fjärde måndagen. Men måndagen var tydligen inte den bästa som sammanträdesdag. Därför ändrades dagarna år 1901 till första och tredje tisdagen i varje månad. År 1904 återgick man igen till måndagar. Den 28 september 1914 beslöts så, att från 1915 skulle logen sammanträda första och tredje onsdagen i varje månad. Så har det sedan förblivit.